Правителството губи 7% от рейтинга си, сочи проучване

26% от бъл­гарите одоб­ряват еднов­ременно работата на премиера и на кабинета. Това показ­ват резул­татите от национално пред­с­тавително проуч­ване на „Екзакта Рисърч Груп“, проведено в периода 1624 фев­руари, 2016 г. Работата на правител­с­т­вото е одоб­рявана от 28% от бъл­гарите, а неодоб­рението на кабинета въз­лиза на 60%. През фев­руари 2016 г. правител­с­т­вото губи 7% одоб­рение в срав­нение със сеп­тем­ври 2015 г., когато в навечерието на мес­т­ните избори бе измерен най-високият рей­тинг на кабинета за пос­лед­ната година. Очак­вано, 70% от избирателите на ГЕРБ под­к­репят правител­с­т­вото, а крайно негативни наг­ласи към кабинета регис­т­рираме сред избирателите на БСП. Рей­тин­гът на одоб­рение на Бойко Борисов е със 17 пун­кта по-висок от този на кабинета като цяло. Положител­ните и отрицател­ните преценки за работата на премиера в момента са израв­нени (45% одоб­рение и 45% неодоб­рение).

Кметът на София Йор­данка Фан­дъкова е политичес­ката фигура с най-висок процент на одоб­рение — 62%, показ­ват резул­татите на „Екзакта Рисърч Груп“. На второ място се нарежда еврокомисарят Крис­талина Геор­гиева, а Бойко Борисов заема третото място. В топ 10 на бъл­гар­с­ките са още минис­т­рите Лиляна Пав­лова, Томис­лав Дон­чев и Ивайло Кал­фин, Вежди Рашидов. Рей­тин­гът на национал­ния омбуд­с­ман Мая Манолова се покачва с 6 пун­кта от началото на ман­дата ѝ. Минис­т­рите с най-ниско общес­т­вено доверие са МВР-шефката Румяна Бъч­варова и правосъд­ната минис­търка Екатерина Захариева.