Пазим границите по шенгенски образец, а не сме в Шенген, ядосва се Борисов

Премиерът Бойко Борисов съобщи, че снощи миг­рацион­ният натиск на бъл­гар­с­ката граница е нез­начителен — 17 човека, защото пред­паз­ващите съоръжения ставали все по-големи. Пред бъл­гар­ски жур­налисти в Брюк­сел Борисов заяви, че страната ни е от спокой­ните дър­жави, защото потоците знаели, че Бъл­гария пази границата си добре и тър­сели най-лесната за пробив ограда. На въп­рос дали не същес­т­вува опас­ност потоците да се насочат към нашата страна след зат­варянето на пътя през Бал­каните премиерът отговори, че затова у нас са били проиг­рани занятия и учения и са изг­радени съоръжения. „Тук има парадокс — пазим шен­ген­ски граници по шен­ген­ски образец, а не сме в Шен­ген, надявам се тази година този парадокс да бъде прик­лючен. Надявам се днес да имаме успокояващи новини за европей­ците и чес­тна позиция за тези, които идват от Сирия, Ирак“, заяви Борисов и добави, че нови пътища можели да се отворят през Фин­лан­дия и през Нор­вегия. Относно позицията на правител­с­т­вото на срещата на върха между ЕС и Тур­ция, Борисов комен­тира, че всички вън­шни граници трябва да се зат­ворят, да се минава само през официал­ните ГКПП. Премиерът съобщи също така, че към момента двус­т­ран­ното споразумение за реад­мисия между нашата страна и Тур­ция се прилага, съобщи БТА.