Работи, мама, че и да учиш

Так­сите в Софийс­кия универ­ситет не са повишавани от 8 години, каза вчера рек­торът на Алма Матер проф. Анас­тас Гер­джиков. Не това показ­ват обаче студен­т­с­ките книжки на студен­тите и заповедите за определяне на так­сите в универ­ситета.

Така нап­ример, в заповедта за учеб­ната 20102011 пише, че един студент, изб­рал специал­ност Бъл­гар­ска филология, редовно обучение, е зап­лащал 462 лева годишна такса. В заповедта за 2011 2012 вече същият този студент е отделял по 500 лева. Не бива да изд­реб­няваме, все пак става дума за увеличение от 38 лева, но не трябва и да изк­ривяваме и фак­тите, а те каз­ват, че от пос­лед­ното увеличение са изминали 5 години.

Чудя се, защо въобще трябва да вдигат так­сите. Дали за да избият онези спир­тни 6000 лева, дали защото им тряб­ват сред­с­тва за да оправят проб­лема с пар­ното, или защото в универ­ситета има преподаватели, които остро се нуж­даят от курс по език, тъй като пращат на студен­тите нег­рамотни презен­тации, преведени със силата на Гугъл преводач. Не, не е това, качес­т­вото е. Всички са тръг­нали да се борят за качес­тво, а за да бъде пос­тиг­нато то, неминуемо тряб­ват пари, и както винаги те ще дой­дат от праз­ния джоб на студента или от пор­т­фей­лите на родители и близки. Най-лошото е, че студен­тите пак ще се превър­нат в ескимоси през зимата, когато са на лек­ции в Софийс­кия универ­ситет. Отново ще носят ръкавици докато, си водят записки, а когато завър­шат, ще раз­берат, че поговор­ката: „Учи, мама, да не работиш” не важи от доста време. Все по-актуално става: „Работи, мама, че и да учиш”.

Цветелина ЦВЕТАНОВА