Следовател поиска от ВСС проверка на главния прокурор

Вис­шият съдебен съвет (ВСС) изс­луша пуб­лично следователя от столич­ната след­с­т­вена служба Бойко Атанасов. Той от своя страна поиска кад­ровият орган да извърши проверка на дей­ността на глав­ния прокурор Сотир Цацаров, който според него сис­темно не е спаз­вал задъл­женията си откакто е на поста. По време на заседанието присъс­т­ваха и 20 колеги на Бойко Атанасов, които също ще бъдат раз­питани от Етич­ната комисия към ВСС. Миналата сед­мица пуб­лично чрез писмо те остро въз­разиха срещу неговите твър­дения за работата в Столич­ното след­с­т­вие. След изс­луш­ването си Атанасов комен­тира пред медиите и провер­ката на дей­ността на След­с­т­вения отдел, която започна след неговите раз­к­рития за дейс­т­ваща “шпиц­команда“ в прокуратурата, като отново пов­тори, че в Столич­ното след­с­т­вие фун­к­ционират незаконни струк­тури като въп­рос­ния специализиран Първи сек­тор, който е извър­ш­вал поръч­кови раз­с­лед­вания срещу дейс­т­ващи политици, биз­нес­мени и магис­т­рати.