Прокуратура и полиция проверяват законно ли е събарянето на „Ориент Табако“

От държавното обвинение ще проверяват за длъжностни престъпления около издаването на разрешително за премахване на тютюневия склад

Окръж­ната прокуратура в Плов­див е въз­ложила проверка на закон­ността на издаденото раз­решително за раз­рушаване на нед­вижима кул­турна цен­ност във връзка с тютюневия склад „Ориент Табако“. От дър­жав­ното обвинение ще проверяват за длъж­нос­тни прес­тъп­ления около събарянето на тютюневия склад зад автогара Юг в Плов­див. Припом­няме ви, че събарянето на тютюневия склад „Ориент Табако“ започна в неделя, след дадено от общината раз­решение. Намеренията на инвес­титора са за строеж на биз­нес сграда. Вчера обаче плов­див­чани спряха дораз­рушаването на склада с жива верига. Протес­тиращите са категорични, че сградата е част от историята на града и не трябва да се унищожава, защото е памет­ник на кул­турата и е част от т. нар. „Тютюнев град“. Освен това при раз­рушаването на сградата са унищожени стенописи на големия худож­ник Въл­чан Пет­ров. В спирането на дораз­рушаването на склада, който пус­тее през пос­лед­ните 20 години, се включи и зам.-кметът на града под тепетата Димитър Кацар­ски. Той обяви, че докумен­тацията по случая тепърва ще се проверява. По думите му фак­тът, че сградата е час­тна соб­с­т­веност, услож­нявал ситуацията в юридически аспект. Щяло да се изяс­нява и дали през годините са правени пос­тъп­ления складът да бъде обявен за памет­ник на кул­турата. Меж­дув­ременно стана ясно, че към момента сградата не е вписана като такъв заради тех­ническа грешка, което налага в рам­ките на прокурор­с­ката проверка да се изясни статутът на сградата. Проверка е въз­ложена и на отдел „Икономическа полиция“ при Облас­т­ната дирек­ция на МВР-Пловдив. Наб­людаващият прокурор е определил срок от 30 дни за прик­люч­ването й. Аген­ция БГНЕС пък припомни, че това е вторият памет­ник на кул­турата в Плов­див, който за пос­лед­ните три сед­мици се унищожава по неясни причини, след като на 19 фев­руари изгоря Орта мезар — Еврейс­ката баня изгоря, която е пос­т­роена в края на XVI век.