Цацаров поиска още един депутатски имунитет

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров поиска в понедел­ник депутат­с­кия имунитет на Илия Илиев заради раз­с­лед­ване, което го уличава в източ­ването на над 3 млн. лева от Национал­ната ком­пания “Железопътна инф­рас­т­рук­тура“ (НКЖИ) между 2007 и 2009 г.

Според дър­жав­ното обвинение в хода на раз­с­лед­ване на Окръжна прокуратура — Русе и Софийска град­ска прокуратура са съб­рани доказател­с­тва за това, чe Илия Илиев е съучас­т­ник (помагач) в извър­ш­ване на длъж­нос­тно прис­вояване в особено големи раз­мери, пред­с­тав­ляващо особено тежък случай и при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление, уточ­ниха от прокуратурата.

В периода 20072009 г. Илия Илиев е бил общин­ски съвет­ник, но чрез под­с­тавени лица кон­т­ролирал три тър­гов­ски дружес­тва — „Розалия ММЕООД, „Енер­джи груп 2003ЕООД и “Строител­с­тво и инвес­тиции“ ЕООД.

С тези дружес­тва са били сключени общо четири договора за строителни дей­ности, които не са били извър­шени от фир­мите, кон­т­ролирани от Илиев, като изпъл­нители, а от работ­ници на самите въз­ложители.

Илиев е лидер на пар­тия ДРОМ и бивш общин­ски съвет­ник в Столич­ния общин­ски съвет от групата на ГЕРБ.