Комисия оценява кои родители могат да обучават децата си вкъщи

Комисия оценява кои родители могат да обучават децата си вкъщи

От МОН очкват след обучение по математика, тригодишните да различават малко от много, а петгодишните да броят до 10

Родителите, които искат да обучават децата си вкъщи, ще минават през комисия, която да се увери, че те са способни да ги под­гот­вят, стана ясно вчера на пред­с­тавянето на проекта на новия образователен стан­дарт, предаде Нюз.бг. В края на годината учителите ще могат да прос­ледят дали децата от самос­тоятелна форма имат нуж­ните поз­нания.

Проек­тът, който беше пред­с­тавен зам.-министъра на образованието Диян Стаматов, пред­вижда раз­деляне на годината на учебно и неучебно време, като от 15 сеп­тем­ври до 31 май децата ще имат педагогически занимания през сед­мицата. От 1 юни до 14 сеп­тем­ври дет­с­ката градина също ще е дос­тъпна, но няма да има педагогическа под­готовка.

МОН иска да въведе и нови форми на организация редом с досегаш­ните: целод­невна, полуд­невна, почасова и самос­тоятелна. При почасовата децата ще могат да посещават между 3 и 5 часа на ден в дет­с­ката градина по подаден от родителите график. Проек­тът под­лежи на стабилно коригиране на база пред­ложенията след обсъж­данията, уточни Стаматов. Той очаква новият стан­дарт да влезе в сила от 2 август. Оказа се, че се пред­лага въз­мож­ността децата да влизат в дет­ска градина и на 2-годишна въз­раст. Това обаче може да стане само по желание на родителите и при свободни места, ако няма ясла в населеното място. От МОН ще очак­ват децата да учат с игра — тя ще е сред­с­т­вото за пос­тигане на всяка цел. Тригодиш­ните след обучение по математика ще трябва да раз­личават малко от много, а на 5 г. ще трябва да броят до 10. Заместник-министърът раз­кри и какво ще се случи с изучаването на Сред­новековието от сегаш­ните петок­лас­ници след влизане в сила на новите учебни прог­рами и мес­тенето му. Те ще раз­полагат с 18 часа за цялата година, когато са в 7 клас, за да се запоз­наят с този исторически период.