Снежана Тодорова оглави СБЖ

Снежана Тодорова оглави СБЖ

На Общото отчетно-изборно съб­рание на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти за пред­седател бе изб­рана Снежана Тодорова. От общо подадени 109 бюлетини, от които 1 невалидна, кан­дидатите за шеф­с­кия пост на СБЖ получиха след­ния брой гласове: Снежана Тодорова – 62, Светос­лав Тер­зиев – 16, Крум Благов – 9, Вален­тин Колев – 8, Петьо Блъс­ков – 7 и Емил Розов – 6.