Мерджанов: Крайно време е да спре да се размахва призракът на ДС

Мерджанов: Крайно време е да спре да се размахва призракът на ДС

Крайно време е да спре да се раз­махва приз­ракът на Дър­жавна сигур­ност, призова зам.-председателят на ПГ на БСП Атанас Мер­джанов в предаването “Неделя 150“ по БНР в комен­тар на рокадите в сек­тор „Сигур­ност“ и пред­ложенията, внесени от управ­ляващите, за промяна на законодател­с­т­вото. Във връзка с номинацията на Йор­дан Бакалов за шеф на „Военно разуз­наване“ социалис­тът комен­тира, че е странно защо тя е била отречена в пър­вия момент от Цветанов. Той обясни също така, че служба „Военна инфор­мация“ е една от специал­ните служби, която има най-сериозен принос за член­с­т­вото на Бъл­гария в НАТО. „Тази служба дава сериозен инфор­мационен продукт. Не трябва да се раз­бутва една добре работеща служба, а да се прис­пособи към новите условия“, уточни той. По думите му въп­росът за фун­к­ционирането и оглавяването на служ­бите очевидно е изкушение за всяка една власт и няма как да се скрие опитът и намерението те политически да бъдат оглавени. „Ние сме сбър­кали по време на нашето управ­ление, но сегаш­ната власт по същия начин под­лага на изпитание цялата сис­тема, как­вито и критики да имаме към нея“, каза още той, като добави, че „БСП — Лява Бъл­гария“ е твърдо „за“ уреж­дане на промените в сек­тор „Сигур­ност“ с тър­сене на висока степен на съг­ласие“.