Отново разнобой в РБ, този път заради образователния министър

Отново разнобой в РБ, този път заради образователния министър

Твър­денията, че Рефор­матор­с­кият блок не е доволен от работата на тех­ния минис­тър на образованието Тодор Танев са произ­ведени от близки на дос­корош­ната дясна ръка на Мег­лена Кунева в „Бъл­гария на граж­даните“ Даниел Въл­чев, съобщи БЛИЦ, позовавайки се на свои източ­ници в дяс­ната коалиция. Според тях целта била Танев да бъде дис­к­редитиран, за да се отвори пътека към поста за самия Въл­чев и глав­ния му сек­ретар от времената, когато оглавяваше ведом­с­т­вото — Димитър Танев. Още при със­тавянето на правител­с­т­вото Даниел Въл­чев имаше апетити към образовател­ното минис­тер­с­тво, но надеж­дите му останаха нап­разни заради вицеп­ремиер­с­кото кресло на Мег­лена Кунева за. Избирането на Румяна Бъч­варова за вът­решен минис­тър обаче отново са въз­к­ресили надеж­дите на Въл­чев, инфор­мират от аген­цията. Причината е, че като вицеп­ремиер Бъч­варова досега отговаряше и за образованието. След като влиза във МВР, този ресор най-вероятно ще премине към Кунева, а Бъч­варова ще поеме ней­ните ресори, свър­зани със сигур­ността. Кунева вече проявявала изк­лючителен интерес към работата на образовател­ното минис­тер­с­тво още преди да е поела ресора. В понедел­ник Тодор Танев намекна за това в телевизионно интервю, като цитира вицеп­ремиерът Мег­лена Кунева, която пос­тавила въп­роса: “Какво прави Минис­тер­с­т­вото на образованието?“, и допълни, че скоро ще даде специална прес­кон­ферен­ция по този въп­рос. Плътно зад Танев са обаче са влиятелни пред­с­тавители на дес­ните като Радан Кънев и Гроз­дан Кара­джов.