34 000 българи годишно се разболяват от рак

Около 34 000 души годишно се раз­боляват от онкологични заболявания. Бол­ниците на територията на столицата не са дос­татъчни и това се вижда, алар­мира кметът Йор­данка Фан­дъкова по време на отк­риването на обновената Специализирана бол­ница за активно лечение на онкологични заболявания вчера. „Рад­вам се, че и в другите бол­ници се правят инвес­тиции, за да може хората да получават нав­ременно лечение, защото няма как да чакат“, обясни столич­ният градоначал­ник. По думите й това било най-голямата инвес­тиция в общин­ска бол­ница по прог­рамата за модер­низацията им. „Този проект се реализира благодарение на европейс­ките сред­с­тва и това е изк­лючително важно за пациен­тите“, под­черта Фан­дъкова. Тя допълни, че й се иска общин­с­ката онкологична бол­ница да заеме своето място сред бол­ниците в София, защото там ще работят много добри лекари и специалисти, а качес­т­вена апаратура ще може да поеме големия поток на пациенти с раз­лични онкологични заболявания.