ГЕРБ искали кариерното развитие да започва от 1-ви клас

Миналата сед­мица с кон­сен­сус бе приета стратегията за раз­витие на вис­шето образование, като основ­ната цел, която си пос­тавяме е раз­витие на икономиката. За първи път в закон образованието е определено като приоритет, а кариер­ното раз­витие на децата ще става още от 1 клас. Това заяви пред­седателят на образовател­ната пар­ламен­тарна комисия Милена Дамянова на биз­нес закуска с пред­с­тавители на биз­неса, цитирана от frognews. По думите на Дамянова нямало как успешна образователна политика да се прави без учас­тието на биз­неса. Затова в новия закон се пред­виж­дало образованието да се раз­дели на два етапа — първи от 810 клас и втори гим­назиален етап от 1112 клас. Във втори етап учеб­ните прог­рами щели да се раз­работ­ват съв­мес­тно с биз­неса и вис­шите учебни заведения.