Михаил Миков обвини властта в безхаберие

Крайно време е правител­с­т­вото да влезе във фун­к­циите си и да мобилизира всички ресурси, когато всички хора са без елек­т­роенер­гия. Няколко дни вече няма резул­тат. Нас­тояваме за спешно свик­ване на комисията по енер­гетиката, обяви лидерът на БСП Михаил Миков, във връзка с бед­с­т­вената ситуация в страната и обил­ния снеговалеж. Той поиска да кажат ясно кога хората ще има елек­т­ричес­тво. Ако не им е ясно в планината пада сняг. Цялата енер­гия трябва да отиде в работа. Няколко дни продъл­жават в без­хаберия, допълни Миков. Атанас Мер­джанов добави, че тази бед­с­т­вена ситуация за Бъл­гария е поред­ната, но за първи път тол­кова ярко отсъс­тва намесата на дър­жавата. По думите му обик­новено в такива ситуации се съз­дава кризисен щаб. Дора Янкова раз­каза от първо лице за бед­с­т­вието. По думите й една сед­мица синоп­тиците са предуп­реж­давали, че ще има проб­леми. По основ­ния път за Смолян са се появили само две машини. Какво правят пътно под­дър­жащите фирми, попита тя. Не може втора и трета ръка тех­ника да раз­чис­тва снега, каза Янкова, като допълни, че няколко катас­т­рофи са станали пред очите й. Няма интер­нет, няма ток, няма хляб, няма вода, добави депутат­ката. Според нея трябва да бъдат мобилизирани и строител­ните фирми в справянето със ситуацията в бед­с­т­ващите райони. Задача номер, според нея, е елек­т­росис­тем­ният оператор да поиска помощ от дър­жавата.