В служба „Военна информация“ започна лустрационен процес, смятат разузнавачи

В служба „Военна информация“ започна лустрационен процес, смятат разузнавачи

Целта е на ръководните места да се сложат послушковци, категоричен е председателят на клуб “Военно разузнаване“ полковник Чавдар Борачев

В служба „Военна инфор­мация“ беше дадено начало на един лус­т­рационен процес, който противоречи на бъл­гар­с­ките и меж­дународ­ните закони, а е въз­можно той да се раз­п­рос­тре и извън тази служба. Така комен­тира пред в-к „Земя“ пред­седателят на клуб “Военно разуз­наване“ пол­ков­ник Чав­дар Борачев увол­нението на дирек­тора на служба „Военна инфор­мация“ Веселин Иванов. По думите му доказател­с­тво за това са мотивите, с които воен­ният минис­тър Николай Нен­чев е освободил Веселин Иванов, един от които е липса на кон­сен­сус между служ­бата и минис­тер­с­т­вото по важни въп­роси, особено по кад­ровото раз­витие, където 39% от ръковод­ния със­тав е наз­начен преди 1991 година. Борачев окачес­тви друг от мотивите — недос­татъч­ната оперативна съв­мес­тимост със служ­бите на страните от НАТО като меко казано глупави. „Към всеки може да се отп­рави подобно обвинение, но ние питаме, защо в продъл­жение на 45 години това ръковод­с­тво на „Военна инфор­мация“ работеше добре в оперативно сът­руд­ничес­тво със служ­бите от Алианса, а сега извед­нъж се говори за елементи, които лип­с­ват. Това значи, че или предиш­ните минис­три са били недос­татъчно професионалисти, или г-н Нен­чев просто не раз­бира някои неща и си измисля причини, с които да оправ­дае това увол­нение. Също така обвинението за неред­ности в служ­бата е просто хвър­лено в прос­т­ран­с­т­вото. Това са просто едни празни приказки“, категоричен е бив­шият разуз­навач. На въп­рос за целта, която се прес­ледва с увол­нението на Веселин Иванов, пред­седателят на клуб “Военно разуз­наване“ заяви: „Досиетата са само върха на айс­берга. Явно е, че дър­жав­ното ръковод­с­тво е жер­т­вало вече нашите агенти-чужди граж­дани. Явно е също така, че тех­ните досиета ще бъдат предадени, а имената им раз­к­рити. Преди време най-близкият съвет­ник на минис­търа — г-н Дарак­чиев изрази опасения, че тези агенти може да са били предадени на рус­кото разуз­наване и в момента да работят за тях. Но, я си пред­с­тавете 90100 годишни хора, които работят за рус­кото разуз­наване. Това е смешно. Тук обаче въз­никва големият въп­рос, че нито един чужд граж­данин, след като се отк­рият тези имена, няма да се съг­ласи да сът­руд­ничи на която и да е разуз­навателна служба на Бъл­гария.“ Относно бъдещето на служба „Военна инфор­мация“ Борачев заяви, че премах­ването на най-опитните й кадри означава ней­ното обез­г­лавяване. „Причините за това може да са много, но ние подозираме, че тази акция на минис­тър Нен­чев цели на ръковод­ните места да се сложат пос­луш­ковци. Свидетели сме, че в пос­лед­ните години у нас пос­луш­ков­ците са по вър­ховете на властта. Като дойде някой американ­ски емисар и вед­нага се забър­ква някаква каша и то не само в служ­бите, но и в икономиката, енер­гетиката и т.н“, категоричен бе Борачев.