Ненчев уволни директора на служба “Военна информация“

Със своя заповед от вчера минис­търът на отб­раната Николай Нен­чев освободи от длъж­ност дирек­тора на служба “Военна инфор­мация“ Веселин Иванов, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото. “С г-н Иванов не можахме да пос­тиг­нем кон­сен­сус по важни въп­роси относно работата на служ­бата, особено по кад­ровото й раз­витие, където 39% от ръковод­ния със­тав е наз­начен преди 1991 г.“, обясни причините за смяната Николай Нен­чев. Сред мотивите за освобож­даването на дирек­тора на служ­бата е и нуж­дата от по-голяма оперативна съв­мес­тимост със служ­бите на Алианса. Смятам, че много от елемен­тите на това сът­руд­ничес­тво за момента лип­с­ват, комен­тира минис­търът. За временно изпъл­няващ дирек­тор на служба “Военна инфор­мация“ е наз­начен полк. Светос­лав Дас­калов. Нен­чев очак­вал от новото ръковод­с­тво на служба “Военна инфор­мация“ да извърши в кратки срокове необ­ходимите реформи и да даде шанс на млади офицери да докажат професионал­ните си качес­тва и да им предос­тави въз­мож­ност да заемат ръководни длъж­ности. В момента има и пос­тъпила инфор­мация за неред­ности в Служ­бата, които трябва да се проверят, и новото ръковод­с­тво да пред­п­риеме необ­ходимите правни дейс­т­вия. Очак­вам Служба “Военна инфор­мация“ да продължи да осигурява нав­ременна и актуална инфор­мация, комен­тира още минис­търът на отб­раната Николай Нен­чев.