Приближени на Сакскобурготски се захванаха с политическата му реанимация

Симеон Сак­с­кобург­гот­ски се оказа мер­цедес, неп­ригоден за калта на бъл­гар­с­кото политическо прос­т­ран­с­тво. В момента не сме в Шен­ген, защото не той ни управ­лява, обявиха бивши приб­лижени на Сак­с­кобург­гот­ски и дейци от НДСВ на прес­кон­ферен­ция в БТА.Припомняме ви, че в петък из медиите се раз­п­рос­т­рани отворено обръщение към граж­даните от името на инициативен комитет, който призовава за обек­тивна оценка на събитията около бив­шия премиер, както и за очис­т­ване на общес­т­вения му лик у нас. Призоваваме към обек­тивен и справед­лив прочит на събитията от пос­лед­ните години, оценка на ролята на Сак­с­кобург­гот­ски в общес­т­вения живот, политичес­ката му работа като премиер, обясни бив­шият евродепутат и народен пред­с­тавител от НДСВ Станимир Илчев. По думите му, под­пис­ката, свър­зана с обръщението, е под­писана от 113 души засега, като тя няма пар­тиен харак­тер и не е под­к­репена само от кадри на НДСВ. Ние изпъл­нихме своята мисия — когато я изпъл­ниш, идва време да се прибереш вкъщи, ако не се натък­неш на мини — ние се натък­нахме на цяло минно поле, раз­кри Илчев своя прочит на събитията около цар­с­ката пар­тия. За него в годините на прехода не е имало по-добър изразител на европейс­ката политическа кул­тура от бив­шия премиер и лидер на НДСВ „на фона на ароган­т­ността на нашите доморасли политици“.