„Българската Коледа” събра почти 2 милиона лева

1 964 800 лв. е съб­рала благот­ворител­ната инициатива „Бъл­гар­с­ката Коледа” (20142015) г. Резул­татите отчете начал­никът на кабинета на президента Росен Плев­нелиев — Екатерина Захариева. За срав­нение, „Бъл­гар­с­ката Коледа“ събра 2,163 млн. лв. през миналогодиш­ната си кам­пания. 12-то издание на кам­панията бе пос­ветено на темата „Да помог­нем на децата с вродени заболявания”. Годишно у нас с раж­дат около 3 500 деца с раз­лични вродени заболявания, които се нуж­даят от нав­ременна диаг­нос­тика и специализирана медицин­ска грижа. „За поредна година чрез инициативата „Бъл­гар­с­ката Коледа“ показахме, че бъл­гарите сме съп­ричас­тни и си помагаме“, заяви Захариева. 

Тя изтъкна смелостта на родителите, които са се осмелили да раз­кажат своята история, както и на всички, които са се включили в кам­панията чрез своите дарения. Над 350 фир­мите и организации и над 2000 индивидуални дарители са се включили в инициативата, която се провежда под пат­ронажа на дър­жав­ния глава. Освен тях 70 училища също са съб­рали дарения. От старта на кам­панията до 6 март 2015 г. са съб­рани 628 300 лв. от есемеси и гласови обаж­дания.