Първа жертва на бялата смърт

Първа жертва на бялата смърт

Заради тежките метереологични условия състоянието на енергийната система в страната е критично

Снеж­ният капан в Кър­джалийско взе пър­вата си жер­тва. Миналата сут­рин в прес­пите край крумов­г­рад­с­кото село Горна кула беше отк­рит трупът на 65-годишния Сабахатин Азис. Съседите му започ­нали да го издир­ват в събота, след като раз­б­рали, че самотно живеещият мъж не е в къщата си. За пос­ледно Сабахатин гос­тувал на свой съсед в петък вечер, след което тръг­нал към дома си. Кметът на селото Джемалетин Мех­мед казва, че мъжът бил намерен вкочанен, пад­нал по гръб. Вероятно се е под­х­лъз­нал, а след това снегът го е зат­рупал. В района на селото снеж­ната пок­ривка е над 70 сан­тиметра. Със­тоянието на енер­гий­ната сис­тема в страната е аварийно заради теж­ките метеорологични условия, каза минис­търът на енер­гетиката Теменужка Пет­кова вчера. По данни на ЧЕЗ, населените места, които са без елек­т­рическо зах­ран­ване са 86, по данни на EVN658 и по данни на „Енерго-про” — 11. Най-тежко е със­тоянието в южната и югоиз­точ­ната част на Бъл­гария, където в критично със­тояние са облас­тите Смолян, Кър­джали и Хас­ково. Елек­т­ричес­т­вото беше въз­с­тановено в Смолян, Пам­порово, Златог­рад, Чепеларе, Самоков в курорта Боровец “, добави още Пет­кова.

Лошите метеорологични условия продъл­жават да съз­дават зат­руд­нения за нор­мал­ното провеж­дане на учеб­ния процес на много места в Бъл­гария. Лип­сата на ток, както и блокирането на някои пътни артерии са причината учениците да бъдат освободени извън­редно в след­ващите дни от занятия в няколко области в страната, съоб­щиха от МОН. Децата в 15 училища в област Благоев­г­рад, 33 училища в област Пазар­джик, 66 училища в област Смолян, 10 училища в област Хас­ково и в едно училище в област Плов­див няма да учат до 11 март включително. Днес са преус­тановени учеб­ните занятия в 80 училища в област Кър­джали и в 5 в област Плов­див.