Благодаря ви, че сте ни опора и стимул, обърна се Миков към българските жени

Приемете най-искрена благодар­ност за това, че сте до нас, че сте опора и стимул, без които много от начинанията ни биха изг­леж­дали неиз­пъл­ними, биха загубили смисъл. Това написа пред­седателят на БСП Михаил Миков във Фейс­бук в обръщение към жените на вчераш­ния Меж­дународен ден на жената 8 март. Благодаря ви за грижите, които полагате за нас, за децата ни, за нашите родители. Благодаря ви, че ни давате самочув­с­т­вие и семеен уют. Благодаря ви за окуражаващото усещане, което ни съз­давате, че винаги имаме до себе си близък човек, на който можем да раз­читаме, заяви още Миков. Той изтъкна, че все по-често жените водят в лич­ния, в общес­т­вения живот, и намират сили в моменти, когато , уж сил­ният пол, губи надежда или увереност. “Меж­дународ­ният ден на жената е пример за инициатива на хора с леви идеи, успели да убедят своите съг­раж­дани за необ­ходимостта да демон­с­т­рираме уважение към пар­т­ньорите си, да превър­нем солидар­ността в повод за праз­ник. Надявам се, че ние — пред­с­тавителите на съв­ремен­ната левица, ще съумеем да отс­тояваме тези цен­ности и ще бъдем също така убедителни пред съг­раж­даните си и за други прин­ципи, в които вяр­ваме!“, написа още Миков.