Реформаторите доволни от избора на министър-председателя

Пред­варително знаехме, че ще има проб­леми в мнозин­с­т­вото. При изгот­вянето на прог­рам­ната дек­ларация беше ясно, че по някои въп­роси има несъг­ласие. Това се отнася особено за ПФ и АБВ, да не кажа в съв­сем нез­начителна степен за РБ. Има нещо друго, което не мога да не отбележа, че Борисов е прав и има ниска дис­цип­лина на нашите депутати. Това комен­тира пред жур­налисти в пар­ламента съп­ред­седателя на ПГ на РБ Радан Кънев за проведената късно в сряда среща с премиера Бойко Борисов, предаде Аген­ция „Фокус“. Кънев също така призна, че на нея е било комен­тирано и името на Румяна Бъч­варова като евен­туален нов вът­решен минис­тър. „Благодаря на Бъч­варова, че се съг­ласи, защото това беше несигур­ното вчера. Това е много силен знак за политическа отговор­ност от ПП ГЕРБ. Така прави в кризисна ситуация, а и крайно време беше Бъл­гария да има жена вът­решен минис­тър“, комен­тира още Радан Кънев.