Здравната каса няма да плаща на болниците за пациенти без електронна регистрация

НЗОК няма да зап­лаща медицин­ски дей­ности, отчетени за пациенти, за които няма записи в един­ната регис­т­рационна сис­тема. Това ще става от 1 април, когато изтича гратис­ният период, през който лечеб­ните заведения — изпъл­нители на бол­нична медицин­ска помощ, трябва да се под­гот­вят за приложение на Регис­т­рацион­ната сис­темата за хос­питализаци и дехос­питализация на пациенти, предуп­реж­дават от касата.

Сис­темата е раз­работена по поръчка на НЗОК. Целта й е да бъде завишен кон­т­ролът при прием и изпис­ване на пациенти в лечеб­ните заведения - изпъл­нители на бол­нична помощ. Сис­темата ще отчита двете дей­ности еднов­ременно, както в бол­нич­ното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случ­ват, обяс­няват от Здрав­ната каса. Припом­няме, че въвеж­дането на сис­темата е договорено между НЗОК и Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз (БЛС) в Национал­ния рам­ков договор (НРД) за медицин­ски дей­ности от 2015 г. На лечеб­ните заведения бе дадена въз­мож­ност да се под­гот­вят за изпол­з­ването на сис­темата до 31 март.