62% от българите са против новия заем, отчитат социолози

62% от българите са против новия заем, отчитат социолози

По-голямата част от общес­т­вото е разочаровано от кабинета „Борисов 2“, „Атака“ изп­реварва рефор­маторите по рей­тинг, сочи изс­лед­ване на „Медиана“

Кабинетът „Борисов 2“ печели приза за най-ненадеждно правител­с­тво още в пър­вите си месеци на управ­ление измежду пос­лед­ните пет редовни кабинета на страната ни. 44% от бъл­гарите очак­ват влошаване на ситуацията у нас в след­ващата една година. 35 на сто са на мнение, че ситуацията ще се запази същата, а едва 12% виж­дат позитивни промени в бъдещите 12 месеца. Това са изводите от пос­лед­ното пред­с­тавително проуч­ване на социологическа аген­ция „Медиана“, нап­равено в пос­лед­ните дни на фев­руари. Тези наг­ласи са в след­с­т­вие на дебатите за новия дълг от 16 млрд. лева, уточ­няват от агецията. Според резул­татите от допит­ването едва 10 на сто от бъл­гарите одоб­ряват това решение на управ­ляващото мнозин­с­тво, а 62 на сто са категорично против новия дълг. „На терена цари песимизъм. Не само, че няма нарас­т­ване на оптимизъм в управ­лението, но през пос­лед­ните пет редовни правител­с­тва няма друго, което да се е сблъс­к­вало с подобна доза песимизъм и негативизъм още в началото на своето управ­ление“, категоричен е дирек­торът на социологическа аген­ция „Медиана“ Кольо Колев. Доказател­с­тво за тези думи са и дан­ните, според които 52 на сто от попитаните бъл­гари са убедени, че кабинетът „Борисов 2“ разочарова нацията, а едва 24 на сто са убедени, че управ­ляващите вдъх­ват доверие. 42% от граж­даните са недоволни и виж­дат потен­циални загуби за Бъл­гария от позицията на кабинета за „Южен поток“. В същото време едва 3% съзират евен­туални ползи. Учас­т­ниците в проуч­ването са дали въз­мож­ност и за фор­миране на една точна оценка на кабинета „Борисов 2“ по шес­тобал­ната сис­тема, а именно „Среден 3,32“. Въп­реки песимизма и този среден успех на правител­с­т­вото по-голямата част от бъл­гарите не искат нови пред­с­рочни избори. Едва 17 на сто от попитаните намират за добре да отидем сега на избори, а 55 на сто са твърдо против. При един евен­туален пред­с­рочен вот отново ще станем свидетели на шарен пар­ламент, става ясно още от социологичес­кото изс­лед­ване. Отново най-много бъл­гари биха пус­нали бюлетината си в под­к­репа на ГЕРБ22,8%, за БСП16,9%, за ДПС9,3%. На чет­върто място този път се нарежда Пат­риотич­ния фронт с 5,4%. Като най-голям актив „пат­риотите“ са си нат­рупали с непод­к­репата на новия заем. След ПФ петото място е за „Атака“, които също отчитат повишаване на доверието сред бъл­гарите. Обратна е кар­тината при коалицион­ния пар­т­ньор Рефор­матор­с­кия блок, за които едва 3,2 на сто от учас­т­ниците в проуч­ването биха дали своя глас. Пос­ледни са от АБВ, които събират под­к­репата на 2,7 на сто от попитаните.