Румен Йончев от БДЦ оглави парламентарната комисия за българите в чужбина

Румен Йончев от БДЦ оглави парламентарната комисия за българите в чужбина

Депутатът от „Бъл­гар­ски демок­ратичен цен­тър“ (БДЦ) Румен Йон­чев оглави одоб­рената от пар­ламента на 12 фев­руари по пред­ложение на БСП Комисия по политиките за бъл­гарите в чуж­бина към НС. По думите на новоиз­б­рания пред­седател на комисията ней­ното съз­даване е важен знак от страна на Народ­ното съб­рание към бъл­гар­с­ките общ­ности по света. Според него пред­с­тои много работа по прег­лед на законодател­с­т­вото в тази област и по адап­тиране на мерки и политики, които да отчитат съв­ремен­ните реал­ности. „Освен етничес­ките бъл­гари, живеещи в страните от региона, които бяха заб­равени в продъл­жение на десетилетия, над 2 млн. бъл­гари напус­наха страната и живеят по света. Те имат специфични проб­леми, които не намират цялос­тни решения в днеш­ните закони“, заяви Румен Йон­чев в кулоарите на пар­ламента и добави, че един от най-спешните въп­роси за раз­г­леж­дане са проб­лемите на граж­дан­с­ките и избирател­ните права на нашите сънарод­ниц­ница и съх­ранението на тях­ната кул­турна и етническа иден­тич­ност. „Демог­раф­с­ката криза у нас пос­тавя пред и въп­роса как да прив­лечем и интег­рираме в нашето общес­тво многото етнически бъл­гари, които биха искали да учат, работят и живеят в Бъл­гария, как да изпол­з­ваме този огромен потен­циал за да осигурим бъдеще на икономиката ни, на социал­ната и образовател­ната сис­теми, на нацията ни като цяло“, заяви още Румен Йон­чев.