“Гранична полиция“ противодейства на бежанската вълна с нови джипове

От средата на годината “Гранична полиция“ ще противодейс­тва на очак­ваното засил­ване на бежан­с­кия поток по българо-турската граница с нови високо проходими автомобили. Това става ясно от общес­т­вена поръчка, обявена от МВР в пос­лед­ните дни на фев­руари, предаде БГНЕС. За закупуването на новите автомобили на граничарите са заделени 1,37 млн. лв., с ДДС. Критерият за избор ще е офер­тата с “най-ниска“ цена, а тех­никата трябва да бъде дос­тавена най-късно до края на юни месец, за да бъде платена със сред­с­тва от ЕС. От заданието става ясно още, че “Гранична полиция“ ще купи 8 специализирани автомобили с висока проходимост, оборуд­вани с клетки за тран­с­пор­тиране на служебни кучета. Единич­ната цена на всеки трябва да е под 50 000 лв., с ДДС. Освен това ще бъдат закупени и 10 пат­рулни джипа, всеки с мак­симална цена от 78 000 лв., с ДДС.