Само 2 гласа не достигнаха на БСП да прокара промените за ранното пенсиониране

Два гласа не дос­тиг­наха на БСП да събере пар­ламен­тарна под­к­репа за ран­ното пен­сиониране. При пър­вото гласуване поп­рав­ката в Кодекса за социал­ното осигуряване беше приета с 94 гласа “за“, 76 “против“ и 15 “въз­дър­жал се“.“За“ бяха депутатите от БСП, ДПС, Пат­риотич­ния фронт, Бъл­гар­ски демок­ратичен цен­тър и “Атака“, АБВ гласува с “въз­дър­жал се“, а ГЕРБ и Рефор­матор­с­кият блок — с “против“ и “въз­дър­жал се“. След поис­кано прег­ласуване от ГЕРБ законът беше отх­вър­лен с 93 гласа “за“, 82 “против“ и 12 “въз­дър­жал се“. Със своето пред­ложение социалис­тите искаха да нап­равят въз­можно пен­сионирането с до 24 месеца по-рано от определените в закона въз­раст и трудов стаж, като в тези случаи пен­сията се намалява с по 0.4% за всеки недос­тигащ месец. По изчис­ления на левицата това ще струва около 80 млн. лева на пен­сион­ната сис­тема за годината. В момента по данни на НОИ около 34 хиляди души не могат да се пен­сионират, защото нямат необ­ходимия стаж и трябва да изчакат да навър­шат 65 години, за да започ­нат да получават пен­сия. В мотивите към пред­ложението са цитирани данни на Еврос­тат за 2013 г., според които повече от половин милион бъл­гари между 55 и 64 г. са били икономически неак­тивни през годината. През 2014 г. от тази въз­мож­ност биха се въз­пол­з­вали мъжете на въз­раст между 61 г. и 8 месеца и 63 г. и 8 месеца, както и жените на въз­раст между 58 г. и 8 месеца и 60 г. и 8 месеца.