Българските ученици са най-неграмотните в Европа

Българските ученици са най-неграмотните в Европа

44 % от учениците не са се справили с тестовете по математика, четене и природни науки

Бъл­гар­с­ките ученици са най-неграмотните в цяла Европа. Въп­реки това у нас намалява броят на децата със слаби оценки, показва пос­лед­ното меж­дународно изс­лед­ване в областта на образованието по поръчка на Европейс­ката комисия. У нас цели 44 % от учениците не са се справили с тес­товете по математика, четене и природни науки. Само 4 на сто пък са пос­тиг­нали отлични резул­тати. Кон­к­ретно при четенето около 40 % от учениците не четат добре, докато този процент средно за Европейс­кия съюз е 16 на сто. Тук сме на едно ниво с Румъния, Тай­ланд и Коста Рика в световен мащаб. При математиката под критич­ното ниво остават 43 % на бъл­гар­с­ките деца, двойно по-малко са европей­четата. Между 20 и 30 души на ден тър­сят съвет от телефона за езикови справки към БАН. Бъл­гарите вече не се зат­руд­няват тол­кова с пъл­ния член, питат по-често за запетайки, ударения и правилата, които въз­ник­ват пок­рай новите думи в езика ни. Децата обаче дават по-добри резул­тати от повечето въз­рас­тни, показ­ват род­ните изс­лед­вания. Затова от неп­равител­с­т­вения сек­тор нас­тояват за въвеж­дане на тест по езикова грамот­ност при кан­дидат­с­т­ване за работа, особено за дър­жавни служители. Бъл­гар­с­ките тес­тове са дали най-добри резул­тати при децата и въз­рас­т­ните в по-малките населени места като Димит­ров­г­рад и Сопот нап­ример. Най-добре се пред­с­тавят род­ните ученици по отношение на поз­нанията по природни науки, като там не са пос­ледни, а пред­пос­ледни. Под критич­ното ниво са 1/3 от децата, като по-зле от бъл­гар­четата в тази класация са само румън­четата, съоб­щава bTV.