Да не забравяме цената на националната си свобода, призова Михаил Миков

Да не забравяме цената на националната си свобода, призова Михаил Миков

Пред­седателят на БСП Михаил Миков отп­рави поз­д­рав към бъл­гар­с­ките граж­дани по случай Национал­ния праз­ник на Репуб­лика Бъл­гария. В своя адрес Миков обърна внимание, че съх­раняването и отс­тояването на свободата са част от борба, която никога не прик­лючва и отп­рави призив към бъл­гар­с­кото общес­тво да не заб­равя колко скъпо ни е струвала национал­ната свобода. По думите му само това е начина да вър­вим смело към утвър­ж­даване на всички останали свободи — политичес­ката, икономичес­ката, граж­дан­с­ката. „Днес праз­нуваме, защото не искаме да загубим спомена за жер­т­вите за нашата дър­жав­ност, които дадохме ние и всички онези, които вдиг­наха оръжие за нея — руси, румънци, сърби, чер­ногорци, фин­лан­дци — близки и далечни народи. Праз­нуваме, защото без историчес­ката памет, няма да го има самочув­с­т­вието, ще е кухо дос­тойн­с­т­вото, ще изчезне уважението към нашия национален успех — въз­к­ръс­ването на Бъл­гария, и към усилията, които го нап­равиха въз­можно. Праз­нуваме, защото нашите деди жадуваха това самочув­с­т­вие и това дос­тойн­с­тво, бореха се за тях, извоюваха ги и ни завещаха да не ги губим — завет, който не винаги успяваме да спазим. Чес­т­ваме 3 март, защото без Обсадата на Плевен, без Бит­ката при Стара Загора, без Епопеята на Шипка — нямаше да имаме свободата, която дава самочув­с­т­вието, която гаран­тира дос­тойн­с­т­вото. И нея си поз­воляваме да губим, а не бива“, заяви социалис­тът в своят поз­д­равителен адрес. „Извоюването на свободата, ней­ното съх­раняване и отс­тояване са усилия от борба, която никога не прик­лючва с краен и категоричен успех. Освен национал­ната, която сме пос­тиг­нали, не само заради помощта и обс­тоятел­с­т­вата, а най-вече защото сме я поис­кали истин­ски, днес има свободи, които също трябва да пожелаем, да извоюваме, да браним — политичес­ката, икономичес­ката, граж­дан­с­ката… Без да се опит­ваме да вземаме сами решенията, като нация и като лич­ности, без да намерим социал­ния баланс чрез справед­ливост и солидар­ност, без да сме самос­тоятелни като граж­дани на своята дър­жава, непод­в­лас­тни на манипулации и съм­нителни авторитети — тези свободи няма да ги имаме. Уважаеми сънарод­ници, нека не заб­равяме колко скъпо ни е струвала пър­вата свобода — национал­ната, бъл­гар­с­ката и нека не се страхуваме да правим далеч по-малките крачки към останалите. Те ще укрепят и нея!“, се казва още в дек­ларацията на пред­седателя на БСП, пуб­ликувана във Фейс­бук.