Първи получаваме пари за наука от ЕК

Бъл­гария е пър­вата дър­жава от Европейс­кия съюз, която ще се въз­пол­зва от помощта на Европейс­ката комисия за раз­витието на нови научни способ­ности, съоб­щиха минис­търът на образованието и науката Тодор Танев и еврокомисарят за науката и иновациите Кар­луш Моедаш. Бъл­гария трябва да служи за пример на всички останали страни членки, защото е пър­вата, която се включва в новия инс­т­румент за помощ от ЕК в тази област, заяви Моедаш. Той поясни, че т. нар. инс­т­румент ще раз­полага с около 20 милиона евро бюджет в след­ващите пет години. Срещу тези сред­с­тва ще бъдат осигурявани съвети за подоб­ряването на човеш­ките ресурси в дър­жавите от ЕС в областта на науката. Не става дума за пари, а за осигуряването на помощ за раз­витието на човеш­кия капитал, уточни еврокомисарят. Раз­витието на иновациите, основани на кон­курен­тни и качес­т­вени изс­лед­вания, са обща цел на Европа, заяви минис­тър Танев. В пос­лед­ните години бяха съз­дадени нови работни места един­с­т­вено във високотех­нологични фирми, които бележат ръст на продаж­бите от 26 на сто, отбеляза още той.