Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб06032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие

Два български висши училища в класация на световните университети

Два български висши училища в класация на световните университети

Масачузет­с­кият тех­нологичен инс­титут и Хар­вар­д­с­кият универ­ситет заемат пър­вото място в таз­годиш­ната класация на светов­ните универ­ситети, изгот­вена от специализирания в областта на вис­шето образование изс­ледовател­ски инс­титут “Куакуарели Симъндс“, съобщи БТА. Двете американ­ски висши учебни заведения са определени като най-силно пред­с­тавящите се универ­ситети, нареж­дайки се начело в 12 специал­ности. Класацията на “Куакуарели Симъндс“ предос­тавя независим срав­нителен анализ за пред­с­тавянето на 13 883 универ­ситет­ски прог­рами в 1440 универ­ситета, включ­ващи 51 академични дис­цип­лини и 5 широки факул­тет­ски области.

В 11-ото издание на класацията Софийс­кият универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“ е на 551-о място, а Медицин­с­кият университет-София…

Прочети още…

Частните линейки влизат в регистър

Частните линейки влизат в регистър

Ще има и задължителни застраховки и изисквания за финансова стабилност, решиха депутатите

Пар­ламен­тът прие окон­чателно промени в Закона за автомобил­ните превози, свър­зани с час­т­ните линейки. Съг­ласно тек­с­товете превозите на болни и ранени лица ще може да се извър­ш­ват от физически или юридически лица, регис­т­рирани по Тър­гов­с­кия закон, или юридически лица, регис­т­рирани по Закона за юридичес­ките лица с нес­топан­ска цел, осъщес­т­вяващи дей­ност в общес­т­вена полза, вписани в регис­тър, съоб­щава Аген­ция…

Прочети още…

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични, като само при пшеницата се очаква да се ожънат около 5,8 млн.т., или с около 15% повече от приб­раното през миналата година. В бюлетина за фев­руари 2021 г. икономис­тите основават прог­нозите си на досегаш­ното със­тояние на посевите, посочи за Синор.бг Божидар Иванов, дирек­тор на Инс­титут по аграрна икономика. Пър­воначал­ните пред­виж­дания на САРА за сред­ния…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...