USDA:Русия чака рекордна зърнена реколта

USDA:Русия чака рекордна зърнена реколта

Въпреки ембаргото износът на Русия към азиатските страни и Турция също е рекорден

Преди сед­мица Организацията по прех­рана и земеделие към ООН (ФАО) и Депар­тамен­тът по земеделие на САЩ (USDA) прог­нозираха нарас­т­ване на обема на светов­ното произ­вод­с­тво на пшеница и рекор­дни данни за реколта(USDA та в Русия. Вед­нага пос­ледва натиск надолу спрямо цените на зър­нените борси. Въп­реки ембар­гото износът на Русия към азиат­с­ките страни и Тур­ция е рекор­ден. Освен това въл­ната от горещина в Европа и САЩ няма да се отрази неб­лагоп­риятно върху рекол­тата на царевица, а Китай намалява вноса си. Така ряз­ката корек­ция надолу в цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти се зат­вър­ж­дава въп­реки зат­руд­ненията в раз­б­локирането на украин­с­ките прис­танища и отварянето на коридори за износ, посоч­ват от Софийска стокова борса АД (ССБ) в бюлетина си за 28 юни — 1 юли.

Пшеницата в САЩ поев­тиня с нови 24,00 долара до 340,00 долара/тон, а във Фран­ция — със 7,00 евро до 365,00 евро/тон. В Украйна цената остана без промяна на 415,00 долара/тон, докато рус­ката пшеница свали 31,00 долара до 387,00 долара/тон. При царевицата в САЩ цената падна с 3,00 долара до 336,00 долара/тон, а в Украйна — с 20,00 долара до 260,00 долара/тон. Ечемикът във Фран­ция поев­тиня с 14,00 евро до 324,00 евро/тон, а в Украйна остана на старата цена от 420,00 долара/тон. Рапицата, която от началото на месец май продъл­жаваше да спада заради увеличената прог­ноза за добива, се въз­с­танови час­тично с плюс 32,25 евро на Euronext до 694,00 евро/тон.

У нас котиров­ките също са леко надолу, сочат дан­ните в под­к­ръг „Зърно“ на Софийска стокова борса (ССБ). Хлебна пшеница в големи количес­тва се търси на 635,00690,00 лв./тон, а пред­лагането е на 700,00 лв./тон. Купувачите на фуражна пшеница котират от 615,00 до 650,00 лв./тон, а продавачите са на 660,00 лв./тон. За пивоварен ечемик имаше „купува“ на цена от 650,00 лв./тон срещу 660,00 лв./тон „продава“. Царевица се търси на 630,00650,00 лв./тон, а се пред­лага на 690,00 лв./тон. Всички цени са без ДДС, уточ­няват анализаторите.