Наистина ли хлябът поевтиня с 20 %, както се похвали Корнелия Нинова?

“От днес хлябът е по-евтин с 20% в тър­гов­с­ките вериги“. Това обяви гръмко в края на отминалата сед­мица лидерът на БСП и минис­тър на икономиката Кор­нелия Нинова, като обясни, че тър­гов­ците преван­тивно започ­нали да свалят цената на хляба, въп­реки че все още нулевата ставка ДДС не е обнарод­вана в “Дър­жавен вес­т­ник“. Социалис­тът в Нинова за пореден път се оказа по-силен от юриста — иначе нямаше да твърди, че водеща меж­дународна ком­пания ще “сваля“ ДДС — при положение, че данъч­ното намаление още не е влязло в сила. Още в събота тя фан­фарно заяви : “От днес хлябът е по-евтин с 20% в тър­гов­с­ките вериги заради нулевия ДДС“. Проверка на “Сега“ показа, че в две тър­гов­ски вериги — “Лидл“ и “Кауф­ланд“, има намаления, но те са обичай­ните промоции, добре поз­нати на клиен­тите.

В “Лидл“ хлябът е с чер­вени етикети “По-евтино“, като намалението е 20%. Така цената на бял хляб, “Доб­ру­джа“ и типов за 650 гр. е между 1.501.80 лв. в зависимост от произ­водителя. Пъл­нозър­нес­тите видове са малко над 2 лв.

В “Кауф­ланд“ само най-обикновеният хляб е поев­тинял — от 1.59 на 1.24 стотинки. Още три вида са с по-ниска промоционална цена. При браш­ното също има намаление, но отново става дума за промоция.Може да бъде изоб­ражение с на зак­рито

Противно на хвал­бите на вицеп­ремиер­ката цените в останалите тър­гов­ски вериги и мал­ките квар­тални магазини си стоят високи — биз­несът поз­нава правилатаи и изчаква законовата промяна за ДДС да бъде обнарод­вана, преди да реагира. Тук-там има “акции“ и “промоции“ на единични хлебни изделия. Кор­нелия Нинова дори прид­ружи твър­дението си във Фейс­бук, че намалението на ДДС работи, със снимка от голям хипер­мар­кет, на която се вижда най-обикновена промоция.

Антик­ризис­ната мярка с въвеж­дането на нулева ставка ДДС за хляба бе силно критикувана от икономисти, според които реално няма да доведе до по-евтин хляб. Според тях раз­ликата в цената заради свалянето на данъка от 20% на 0% налог ще бъде раз­п­ределена между произ­водители и тър­говци и няма да стигне до край­ния пот­ребител. В пос­лед­ния момент депутатите гласуваха и нулева ставка за бран­ш­ното, което пред­с­тои да видим как ще пов­лияе на ценооб­разуването. Соб­с­т­веници на малки хлебопекарни вече комен­тираха, че няма да свалят цената, защото имат да избиват огромни раз­ходи за ток и други кон­сумативи.

Още когато правител­с­тво обяви, че пред­лага 0%ДДС за хляба, цената му започна чув­с­т­вително да се покачва в тър­гов­с­ката мрежа. НСИ отчете, че само през май, хлябът е пос­къп­нал средно с 10%. Все още няма официална статис­тика за юни. Ако във втор­ник, 5 юли, “Дър­жавен вес­т­ник“ пуб­ликува промените в закона за дър­жав­ния бюджет, където са включени и всички антик­ризисни мерки, то те ще влязат в сила в петък, 8 юли.