Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат за 2020 г.

Югозапад­ният регион в Бъл­гария е с най-евтината обработ­ваема земя в Европейс­кия съюз със средна цена от 2051 евро на хек­тар, сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат за 2020 г. Един хек­тар е равен на десет декара. През миналата година цената на земята в региона е намаляла драс­тично спрямо средно 4182 евро за хек­тар през 2019 г., но остава над рав­нището през пред­ход­ните години, когато не е над­минавала прага от 2000 евро.

Сред останалите региони, включени в статис­тиката на Еврос­тат, цената на обработ­ваемата земя в Югозападна и Южна цен­т­рална Бъл­гария също е под прага от 3000 евро с 2905 евро на хек­тар, а в Южен цен­т­рален район тя дос­тига 3288 евро на хек­тар. У нас най-висока е цената на обработ­ваемата земя в Североиз­точна Бъл­гария — средно 7516 евро на хек­тар. След­ват Северен цен­т­рален район и Северна и Югоиз­точна Бъл­гария със съот­ветно 5907 евро на хек­тар и 5791 евро на хек­тар.

В Северозападна Бъл­гария сред­ната цена на обработ­ваемата земя за първи път също преминава прага от 5000 евро и дос­тига 5042 евро на хек­тар, сочат още дан­ните на Еврос­тат. В Югоиз­точна Бъл­гария сред­ната цена дос­тига 4596 евро на хек­тар. Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хек­тар.

През миналата година спад на цената на обработ­ваемата земя у нас е отчетен освен в Югозапад­ния регион и в Южен цен­т­рален район и в Югозападна и Южна цен­т­рална Бъл­гария, а във всички останали области земята е продъл­жила да пос­къпва. Заради сил­ното поев­тиняване на земята в Югозапад­ния регион обаче сред­ната цена на обработ­ваемата земя в Бъл­гария също леко е намаляла спрямо 2019 г., когато е била 5382 евро на хек­тар.

Сред страните членки на ЕС Нидер­лан­дия отчита най-високата покупна цена за един хек­тар обработ­ваема земя със средно 69 632 евро през 2019 г., откогато са пос­лед­ните налични данни за страната. Цената на земята във всички области на Нидер­лан­дия е над сред­ните национални рав­нища в страните членки на ЕС, за които са налични данни. Но сред регионите в съюза, за които има данни, най-високата цена на обработ­ваемата земя е отчетена на Канар­с­ките ост­рови в Испания — средно 120 477 евро на хек­тар през 2020 г.

На национално ниво обработ­ваемата земя е най-евтина в Хър­ватия, където хек­тарът е струвал средно 3440 евро през 2020 г.

Цената на земята зависи от редица фак­тори — както национални (законите), така и регионални (климат, близост до мрежи) и локални произ­вод­с­т­вени фак­тори (качес­тво на поч­вата, нак­лон, въз­мож­ности за напояване и др.), както и от пазар­ните сили на тър­сенето и пред­лагането, включително влиянието на правилата за чуж­дес­т­ран­ната соб­с­т­веност, отбелязва Еврос­тат. Във всички региони на ЕС, за които са налични данни, закупуването на обработ­ваема земя е по-скъпо от закупуването на ливада, като в гръц­ката област Северен Егей и в испан­с­ката област Мур­сия раз­ликата в цената е 20 пъти в полза на обработ­ваемата земя.

В Бъл­гария сред­ната цена на хек­тар за ливада е 1368 евро и намалява спрямо 1536 евро през 2019 г. У нас най-висока е цената на ливадите в Южен цен­т­рален район с 2891 евро за хек­тар, а най-ниска е в Югозападна Бъл­гария — 489 евро на хек­тар.

Освен това закупуването на обработ­ваема земя с въз­мож­ност за напояване е по-скъпо от обработ­ваема земя без въз­мож­ност за напояване в почти всички области, като в испан­с­ката област Мур­сия раз­ликата в цената е почти шест пъти.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят