Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Рая няма собствено жилещи и автомобил,но пък си има гора!

Рая няма собствено жилещи и автомобил,но пък си има гора!

Рая няма собствено жилещи и автомобил,но пък си има гора!

36-годишната Рая Убенова с лични спес­тявания закупува 19,5 дка земя край пазар­джиш­кото село Церово, 300 доб­роволци помагат в залесяването

Тя е на 36 години. Завър­шва Класичес­ката гим­назия в София, но продъл­жава образованието си в Нидер­лан­дия и Великоб­ритания. Живяла е на много места в Европа, а в момента работи в Меж­дународ­ната организация по труда в Женева, където завежда отдел по дизайн. Има две магис­т­ратури, и сега учи трета, свър­зана с климатич­ните промени.

Тя няма соб­с­т­вено жилище, няма личен автомобили и друга соб­с­т­веност. Но пък си има гора! Подобно на много млади хора Рая е силно заг­рижена за окол­ната среда и какъв свят ще завещаем на идното поколение. Убедена е, че всеки може да бъде полезен за опаз­ване на природата чрез малки, понякога сим­волични индивидуални стъпки. „Чув­с­т­вах, че трябва да нап­равя нещо“, казва Рая Убенова. Така се ражда идеята да вложи лич­ните си спес­тявания в закупуване на обширен терен в Бъл­гария и да го засади с дръв­чета. На прак­тика това е най-полезната и евтина тех­нология за сек­вес­тиране на въг­лероден диок­сид. А пол­зите са много — спиране на ерозията, предос­тавяне на хабитат на раз­лични гор­ски обитатели и подоб­ряване на поч­веното здраве, научаваме от Рая.

През месец април тя се връща в родината, за да търси под­ходяща, изос­тавена преди години земедел­ска земя, която да е в близост до гора. И я отк­рива край пазар­джиш­кото село Церово. „Площта на гората е общо 19,5 декара. На мяс­тото попад­нахме на няколко бор­чета, дива джанка и най-вече на храс­товидна рас­тител­ност, като шипки и пр.“, казва Рая.

Към залесяването младата природозащит­ничка под­хожда внимателно след дълги проуч­вания и кон­сул­тации. За съвет тя се обръща към екс­перти от Изпъл­нител­ната аген­ция по горите, които вед­нага се отзовават, но не скриват изненадата си. „Казаха, че в кариерата си не са чували за подобно начинание“- спомня си Рая и добавя: „Тъй като нямам специални поз­нания в тази област, се свър­зах с доц. д-р Наско Илиев — екс­перт лесовъд. Той изготви тех­нологичен план с под­ходящите видове за залесяване. Препоръча ми основ­ният вид да е благун, като беше допус­тимо заменянето му с цер, зимен дъб или летен дъб. А съпът­с­т­ващите видове, които осигуряват дивер­сификация на гората, са липа, явор, дива череша, дива джанка.“

Залесяването на горич­ката на Рая е вече факт. На 13 ноем­ври над 300 доб­роволци от цялата страна се включ­ват в инициативата. За всеки случай новата соб­с­т­веничка наема и професионалисти от час­тна фирма по съвет на екс­пер­тите. „Казаха ми, че когато се залесява от професионалисти, очак­ваното прих­ващане на фидан­ките е около 80%, а когато се залесява от доб­роволци– един Гос­под знае“, шегува се тя. И добавя, че както при децата, така и при гората, пър­вите години са изк­лючително важни. Затова в близ­ките 23 лета доб­роволци редовно ще прекопават и ще премах­ват плевели, за да раз­чис­т­ват прос­т­ран­с­т­вото и дръв­четата да „дишат“.

А как реагирали близ­ките й, когато им съоб­щила, че се готви да се раз­дели със спес­тяванията си в името на човечес­т­вото? „Бях абсолютно сигурна че ще го нап­равя. Знаех че това нещо е правилно и необ­ходимо, затова бях като с „бронирана жилетка“ спрямо реак­циите им. Майка ми много се притесни, тъй като нямам жилище, нямам абсолютно нищо на мое име и купувайки тази земя, която е пър­вият ми нед­вижим имот, с идеята не да живея там или да имам кон­к­ретна въз­в­ращаемост, беше непонятна. Но пък вторият ми баща прегърна изцяло идеята и много ми помогна.“, казва Рая.

Според младата жена в Бъл­гария основен приоритет на по-голямата част на населението е осигуряване на насъщ­ния, хората имат битови притес­нения и в този кон­текст те рядко се сещат да обър­нат пог­лед към глобал­ните проб­леми, какъвто е опаз­ването на природата. Въп­реки това, все повече бъл­гари се включ­ват активно в природозащитни инициативи, което е обнадеж­даващо, зак­лючава Рая Убенова.

Венета НИКОЛОВА, радио Бъл­гария

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят