Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите на живот­новъдите преливат от пред­ложения с продабжи на цели стада с млечни животни, което е сигурен сиг­нал, че кризата с горивата и високите цени на фуражите зас­т­рашава мал­кия и среден биз­нес и този, който оцелее през зимата, един­с­т­вено би имал шанс да остане на пазара. Тази прог­ноза е на двама от младите фер­мери в бранша, пос­тавили начало на биз­неса си през 2016 година, които се сред мал­кото примери за успешна стратегия, насочена към модер­ното живот­новъд­с­тво. Без да са потом­с­т­вени фер­мери, братята Вик­тор и Светозар Гичеви решават да инвес­тират в модерна ферма, като през 2017 година внасят от Авс­т­рия 32 млечни крави от породата „Симен­тал“. Преди това са кан­дидат­с­т­вали с проект пред фонд „Земеделие“, който печелят като млади фер­мери, в резул­тат на което изг­раж­дат стопан­с­т­вото си край село Боерица в ихтиман­ска Средна гора. За шестте години двамата братя успяват да раз­ширят стопан­с­т­вото, като финан­совата част от управ­лението се ръководи от Вик­тор, а произ­вод­с­т­вената — от Светозар, който е ветеринарен лекар.

Днес във фер­мата се отг­леж­дат 180 животни, от които около 80 са млеч­ните крави, останалите са юници и телета. Изборът на порода не е случаен, защото се гони висока продук­тив­ност — млеч­ността на кравите е около 8 200 л, с много добро качес­тво на суровината. Това е и една от основ­ните причини живот­новъдите да имат пос­тоянен договор с една от ман­д­рите, която изкупува тях­ната продук­ция. „Независимо от ситуацията на пазара, пар­т­ньорите не променят цените, което ни дава сигур­ност“, комен­тира Светозар Гичев. Литърът се изкупува средно по 70 ст., което за условията на Бъл­гария е добра цена, но пък качес­т­вото на суровината е изк­лючително високо.

Като припом­нят, че цените в млеч­ния сек­тор в Европа не са променяни за пос­лед­ните десетилетия, фер­мерите смятат, че кризата, която се стовари върху светов­ните икономики след Ковид пан­демията, ще се отрази крайно негативно върху сек­тора. Особено в Бъл­гария, където новите цени на елек­т­роенер­гията и на горивата вече притис­кат биз­неса. „Ако през август смет­ката ни за пол­з­вания ток беше 1 200 лева, за пос­лед­ния месец тя скочи на 2 800 лв., като все още не сме включили всич­ките елек­т­роуреди, които пол­з­ваме през зимата за отоп­ление на оборите“, посочи Светозар. „При това бясно покач­ване на енер­гията цената на млякото би тряб­вало да се повиши поне с 30 процента, за да можем да поемем нарас­налите раз­ходи“, допълни и Вик­тор. Според когото повечето живот­новъдни стопан­с­тва в момента работят на отрицателна себес­той­ност.

Всичко това обръща на 180 градуса и биз­нес плановете на двамата фер­мери, които са смятали за 7 години да си въз­вър­нат кредитите, които са взели за изг­раж­дането на стопан­с­т­вото. Въп­реки еврос­ред­с­т­вата, които са пол­з­вани за изг­раж­дането му, живот­новъдите са тег­лили и заеми, които продъл­жават да изп­лащат. Още повече, че за този период те са правили и допъл­нителни инвес­тиции в тех­ника. „В началото изцяло купувахме зър­ното от фуражни заводи в страната, но от миналата година наехме земя и започ­нахме сами да произ­веж­даме част от фуражите“, поясни Светозар. Проб­лемът е, че докато миналата година добивите от фуражен грах са били изк­лючително високи — между 1 200 кг и 2 тона от декар, дъж­дов­ната пролет на 2021 г. сериозно е ударила биз­неса и сега те са получили между 300 и 400 кг от дка.

Пос­лед­ните дъж­дове в Ихтиман­ско, където в продъл­жение на 11 дни е валяло неп­рекъс­нато, също ще поп­речат на есен­ната сеитба, защото „земята е под­гиз­нала и поне 34 дни няма да може да се влезе с машините“, комен­тира още Светозар. А в същото време цените на пшеницата от фураж­ните заводи вече скочиха до 550 лв. за тон!

Братята не могат да раз­читат и на купената от тях сис­тема за хид­ропонно отг­леж­дане на зелени фуражи, така наречения „тревомат“, тъй като тя работи на ток, а и нямат обучен служител, който да я пол­зва. Кол­кото до работ­ната ръка, и в Ихтиман­ско живот­новъдите страдат от проб­лема на останалите колеги в страната, които все по-трудно намират хора, които да се грижат за стадата им.

Но тъй като в период на криза всяко стопан­с­тво е принудено да сведе до минимум раз­ходите си, затова и Гичеви се гот­вят за изк­лючително тежка зима. И тези проб­леми се знаят много добре от админис­т­рацията, която на този етап обещава обвър­заната под­к­репа за живот­новъдите да бъде отпус­ната още в края на октом­ври. А до дни би тряб­вало да бъде одоб­рена и под­к­репата по мяр­ката за Ковид-19.

Един­с­т­вената добра новина за реално работещия биз­нес е, че служеб­ният кабинет поне засили кон­т­рола върху стопан­с­т­вата, които заявяват фик­тивни животни за суб­сидии. Редов­ните проверки за иден­тификацията и регис­т­рацията на живот­ните се извър­ш­ват върху 3% от стадата в страната за едри преживни животни и 5% от поголовието за овце и кози. Отделно БАБХ и фонд „Земеделие“ правят проверки на база риск анализ и на случаен прин­цип. През миналата сед­мица зам. минис­търът на земеделието Крум Недел­ков и шефът на фонда Борис Михай­лов провериха и фер­мата на двамата братя Гечеви, които бяха изрядни във всяко едно отношение. Въп­росът е дали спес­тените суб­сидии от фир­мите нарушители, засечени през пос­лед­ните шест месеца от служеб­ния кабинет ще бъдат прераз­п­ределени като помощи за реално работещите.

Екатерина СТОИЛОВА, Синор.БГ

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...