Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Над 50% от стойността на агропродукцията идва от зърнопроизводство

Над 50% от стойността на агропродукцията идва от зърнопроизводство

Над 50% от стойността на агропродукцията идва от зърнопроизводство

Общ спад в производствената стойност на селскостопанската продукция за 2020 г. отчитат от НСИ

Стой­ността на край­ната продук­ция, произ­ведена в сел­с­кото стопан­с­тво за 2020 г. (7 866.1 млн. лв.) е с 4,5% по-малко, сочат данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). Това се дължи на спад в обемите на произ­ведените количес­тва с 11,0% въп­реки увеличението на цените със 7,3%.

Стой­ността на продук­цията, произ­ведена от рас­тениевъд­с­т­вото, е значително повече от живот­новъд­ната такава. За 2020 г. пър­вата се рав­нява на 5 238.0 млн. лв. и пред­с­тав­лява 66,6% от общата стой­ност на сел­с­кос­топан­с­ката продук­ция. Преоб­ладаващата част от продук­цията в рас­тениевъд­с­т­вото (81,6%) през 2020 г. обаче е от зър­нени и тех­нически кул­тури, чиято стой­ност се изчис­лява съот­ветно на 2 608.5 млн. лв. и 1 667.0 млн.

Смет­ките сочат, че над половината от стой­ността на земедел­с­ката продук­ция (54,35%) у нас идва от сек­тор „Зър­ноп­роиз­вод­с­тво“. „В срав­нение с 2019 г. стой­ността на продук­цията, произ­ведена от рас­тениевъд­с­т­вото, е по-ниска със 7,0%, което е в резул­тат на спад в обемите с 16,0%, отчасти ком­пен­сирано от увеличение на цените с 10,6%. Спадът в обемите на рас­тениевъд­ната продук­ция се дължи предимно на спада в произ­вод­с­т­вото на зър­нените и тех­ничес­ките кул­тури в резул­тат на по-ниските добиви заради продъл­жител­ното засушаване“, обяс­няват анализаторите.

Стой­ността на произ­ведената през 2020 г. продук­ция от живот­новъд­с­т­вото въз­лиза на 1 962.0 млн. лв., или 24,9% от край­ната продук­ция в сел­с­кото стопан­с­тво. Според НСИ в срав­нение с 2019 г. стой­ността на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото отбелязва увеличение с 2,7%, което се дължи на ръст както на обемите — с 2,0%, така и на цените — с 0,7%. Стой­ността на продук­цията от отг­леж­дането на сел­с­кос­топан­ски животни е 988.2 млн. лв. (50,4% от продук­цията в живот­новъд­с­т­вото), докато стой­ността на произ­ведените животин­ски продукти се рав­нява на 973.8 млн. лв. (49,6%).

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...