Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Служеб­ният кабинет ще раз­г­леда на извън­редно заседание актуализацията на дър­жав­ния бюджет. Това обяви от пар­ламен­тар­ната трибуна служеб­ният премиер Стефан Янев, който док­ладва за финан­совото със­тояние на страната ни по искане на БСП. Янев припомни, че новият вариант на ключовите финан­сови закони — дър­жав­ният бюджет и бюджетите на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване и на Здрав­ната каса — вече са одоб­рени от социал­ните пар­т­ньори. Проек­тът пред­вижда събираемост с около 2 милиарда лева повече, както и допъл­нителни раз­ходи в раз­мер на един 1,8 милиарда лева.

На въп­рос на „Има такъв народ“ дали служеб­ният кабинет е кон­сул­тирал проекта с определени политически сили, за да се заложат сред­с­тва за избори „2 в 1“, Янев отговори: „В пред­ложението за актуализация на бюджета са заложени дос­татъчно пари, които да осигурят и двата въз­можни сценарии за провеж­дане на избори. Моля, не влагайте политически кон­текст, че в актуализацията на бюджета се залага един или друг сценарий затова, защото актуализацията на бюджета, която ще гласува днес правител­с­т­вото, е просто едно пред­ложение, а ваша работа в пар­ламента е да решите как точно ще се случи тази актуализация след съот­вет­ния дебат“. Около 250 милиона лева вече са раз­дадени на биз­неса през тър­гов­с­ките банки по схемата за под­помагане на Фонда на фон­довете, съобщи още Стефан Янев. По думите му биз­несът, който иска да се раз­вива, раз­чита и на заеми, как­вито пред­с­тавя тази схема, а не само на гран­тове.

Инф­лацията трябва да се наб­людава много внимателно, за да не се наложи нова актуализация на бюджета, заяви Янев. По думите в Европа има извес­тно повишаване цените заради енер­гий­ните носители и като ефект от Брек­зит: „Вече тър­говията с Великоб­ритания до извес­тна степен е в нор­мите на някогаш­ната европейска прак­тика на без­митен внос, но вече има и нови елементи, елементи на допъл­нителни мита и такси“.

Въвеж­дането на еврото в Бъл­гария трябва да се случи при въз­ходяща икономическа тен­ден­ция, каза още по време на изс­луш­ването си Стефан Янев. „Ако обаче е негативен трен­дът и бъл­гар­с­ката икономика е в рецесия, трябва да мис­лим много сериозно. Това е раз­ков­ничето, което мисля, че трябва да се чуе в тази зала и да го имате всички пред­вид, когато дойде за тези решения“.

В проекта на актуализация на бюджета е заложено тази година в страната ни да има инф­лация от 2%. Два милиарда лева допъл­нително пос­тъп­ления се очак­ват в хаз­ната, а милиард и 800 милиона от тях са заложени като раз­ходи — най-вече за осъв­ременяване на пен­сиите и за обез­печаване на мерки за под­помагане на биз­неса при нова вълна от коронавирус, пише в проекта на актуализация на финан­совата рамка.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...