Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

В периода 2017-2020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъбрани задължения, подчерта служебният премиер

През май кар­тината по отношение на дър­жав­ните финанси беше меко казано притес­нителна. Това каза в Народ­ното съб­рание служеб­ният премиер Стефан Янев по време на изс­луш­ването си в пар­ламента за със­тоянието на дър­жав­ната хазна. „Установено е несис­темно събиране на данъчни пос­тъп­ления, премах­нат е пос­лед­ващ кон­т­рол на фир­мите в страната, което поз­волява да се нат­рупат огромни дефицити в сис­темата. В пър­вите дни на служеб­ното правител­с­тво установихме, че голяма част от въз­мож­ността за прес­т­рук­туриране на бюджета за раз­ходи, които не са заложени в закона, е бил израз­ход­ван в пър­вите четири месеца на годината. За мер­ките 60/40 и допъл­нител­ните 50 лв. към пен­сиите, както и парите, заложени в дър­жав­ния бюджет за цялата година, бяха израз­ход­вани към април и края на май“, обясни Янев. Той отчете, че през април са израз­ход­вани 117 млн. лв. за мяр­ката 60/40, 120 млн. лв. са отишли за мерки по заетост, а 22 млн. лв. — за БНТ и БТА.

За да продъл­жим през месец юни, юли, август беше нап­равено прес­т­рук­туриране. По отношение на приход­ните аген­ции започ­нахме проверка за кон­цен­т­рация на пуб­лични сред­с­тва — установихме фир­мите, които са получили такива сред­с­тва — знаете вече 3,4 млрд. лв. са били раз­делени межу 7 дружес­тва. Започ­нахме проверки на фир­мите и подиз­пъл­нителите, за да се засили кон­т­ролът. Установено е огромно раз­ход­ване на дър­жавен ресурс за ин-хаус поръчки. Рекор­дьор е АПИ“, припомни премиерът.

Той отново съобщи, че в периода 20172020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъб­рани задъл­жения. Най-големият длъж­ник е нат­рупал 161 млн. лева задъл­жения. От Аген­ция “Мит­ници“ очак­ваме събираемостта да е над 1 млрд. лв. допъл­нително до края на 2021 г., каза още Янев. „Нап­равихме необ­ходимото да подоб­рим приходите, да запазим финан­совата стабил­ност, за да може пар­ламен­тът да вземе решение за прес­т­рук­туриране на бюджета“, допълни служеб­ният премиер.

Той благодари за въз­мож­ността да се яви пред депутатите и да отговори на запит­ванията им и добави, че въп­росите, свър­зани с финан­совото и икономичес­кото със­тояние на страната, са едни от най-важните.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...