Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

В периода 2017-2020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъбрани задължения, подчерта служебният премиер

През май кар­тината по отношение на дър­жав­ните финанси беше меко казано притес­нителна. Това каза в Народ­ното съб­рание служеб­ният премиер Стефан Янев по време на изс­луш­ването си в пар­ламента за със­тоянието на дър­жав­ната хазна. „Установено е несис­темно събиране на данъчни пос­тъп­ления, премах­нат е пос­лед­ващ кон­т­рол на фир­мите в страната, което поз­волява да се нат­рупат огромни дефицити в сис­темата. В пър­вите дни на служеб­ното правител­с­тво установихме, че голяма част от въз­мож­ността за прес­т­рук­туриране на бюджета за раз­ходи, които не са заложени в закона, е бил израз­ход­ван в пър­вите четири месеца на годината. За мер­ките 60/40 и допъл­нител­ните 50 лв. към пен­сиите, както и парите, заложени в дър­жав­ния бюджет за цялата година, бяха израз­ход­вани към април и края на май“, обясни Янев. Той отчете, че през април са израз­ход­вани 117 млн. лв. за мяр­ката 60/40, 120 млн. лв. са отишли за мерки по заетост, а 22 млн. лв. — за БНТ и БТА.

За да продъл­жим през месец юни, юли, август беше нап­равено прес­т­рук­туриране. По отношение на приход­ните аген­ции започ­нахме проверка за кон­цен­т­рация на пуб­лични сред­с­тва — установихме фир­мите, които са получили такива сред­с­тва — знаете вече 3,4 млрд. лв. са били раз­делени межу 7 дружес­тва. Започ­нахме проверки на фир­мите и подиз­пъл­нителите, за да се засили кон­т­ролът. Установено е огромно раз­ход­ване на дър­жавен ресурс за ин-хаус поръчки. Рекор­дьор е АПИ“, припомни премиерът.

Той отново съобщи, че в периода 20172020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъб­рани задъл­жения. Най-големият длъж­ник е нат­рупал 161 млн. лева задъл­жения. От Аген­ция “Мит­ници“ очак­ваме събираемостта да е над 1 млрд. лв. допъл­нително до края на 2021 г., каза още Янев. „Нап­равихме необ­ходимото да подоб­рим приходите, да запазим финан­совата стабил­ност, за да може пар­ламен­тът да вземе решение за прес­т­рук­туриране на бюджета“, допълни служеб­ният премиер.

Той благодари за въз­мож­ността да се яви пред депутатите и да отговори на запит­ванията им и добави, че въп­росите, свър­зани с финан­совото и икономичес­кото със­тояние на страната, са едни от най-важните.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...