Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Георги Тодоров: На Летище София нищо не се е променило към днешна дата

Георги Тодоров: На Летище София нищо не се е променило към днешна дата

Към днешна дата не съм доволен от това, което извър­шва кон­цесионерът. Хората и общес­т­вото очак­ват бързи и нав­ременни промени. Тези бързи промени, видими, които трябва да касаят обс­луж­ването на път­ниците, не ги наб­людавам.“ Това заяви пред БНР служеб­ният минис­тър на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Георги Тодоров за кон­цесията на Летище София.Нарочна проверка на Летище София е показала, че „нищо не се е променило към днешна дата“, допълни Тодоров. „Няма трафик, обс­луж­ването на път­ниците се извър­шва бавно, не виж­дам промени в тър­гов­с­ките площи, нито в удоб­с­т­вата за път­ниците, които изчак­ват съот­вет­ния полет, хигиената не е на дос­татъчно високо ниво — санитар­ните помещения просто не искам да ги комен­тирам.“ Минис­тър Тодоров припомни, че скоро ще изтекат пър­вите 100 дни от ефек­тив­ната дата на кон­цесията и съобщи, че „сан­к­ции ще има такива, как­вито са пред­видени по кон­цесион­ния договор“.

Относно дър­жав­ното пред­п­риятие „Прис­танищна инф­рас­т­рук­тура“ по случая с мор­с­ката естакада на Шабла Тодоров поясни, че „в док­лада на Аген­ция „Дър­жавна финан­сова инс­пек­ция“ се кон­с­татират данни, че вероятно се касае за индикатори за измама“. След провер­ката на прокуратурата могат да се комен­тират детайли, уточни той. „Договорът е сключен още през 2014 г. Има кон­с­татации, които е нап­равила Дър­жав­ната финан­сова инс­пек­ция, от които може да се нап­рави извод за пред­намерено, невярно или неточно предос­тавяне на факти относно изпъл­нението на договора, сключен между дър­жав­ното пред­п­риятие и изпъл­нителя“, поясни Георги Тодоров.

По казуса с раз­поредените проверки за ремонт на вагони и охраната в БДЖ Тодоров посочи, че кон­с­татациите, пред­с­тавени от звеното за вът­решен одит, са отп­равени към АДФИ.

По темата за път­ната безопас­ност Георги Тодоров под­черта, че тази година показателите за жер­т­вите и пос­т­радалите при ПТП са „доста повече, откол­кото миналата година“.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...