Въпреки по-високите добиви тази година, на места качеството зърното е по-ниско заради обилните валежи

Въпреки по-високите добиви тази година, на места качеството зърното е по-ниско заради обилните валежи

Нав­сякъде в страната земедел­с­ките произ­водители оценяват таз­годиш­ната зър­нена реколта като по-добра от миналогодиш­ната. Облас­т­ните дирек­ции „Земеделие“ (ОДЗ) по места регулярно изнасят данни за жът­вата на есен­ниците. Ето какво показ­ват резул­татите от приб­раната към момента реколта от пшеница, ечемик и мас­лодайна рапица в раз­лич­ните части на Бъл­гария.

Мон­тана

Жът­вата на ечемик в Мон­тан­ско прик­лючи при среден добив от 599 кг/дка, което е с близо 90 кг/дка в срав­нение с година по-рано. Рекол­тирани са близо 20 000 дка, а рекол­тата се изчис­лява на над 118 000 тона.

Пшеницата е приб­рана от полетата на 94%. Ожънати са 455 670 дка при средно 649 кг/дка, или с 80 кг/дка повече спрямо 2020 г. Общото количес­тво дос­тига 280 000 тона.

Преди дни пад­наха валежи, които поп­речиха на работата на ком­бай­ните. Остават неожънати малки площи в общините Бер­ковица, Брусарци, Въл­чед­ръм и Мед­ковец.

Ловеч

В Ловешко рекол­тата от ечемик е приб­рана, а на финала е жът­вата на пшеница и рапица. При над 90% рекол­тирани от засетите 220 000 дка площи с пшеница сред­ният добив е почти 600 кг/дка. Това е със 100 кг/дка повече от миналата година.

С най-големи добиви към момента са Ловеч, Луковит и Троян. Има земедел­ски стопани, които посоч­ват 650700 кг/дка“, комен­тира дирек­торът на ОДЗ в Ловеч Диана Рус­кова, цитирана от БНР.

Резул­татите при ечемика показ­ват среден добив от 524 кг/дка, или с 30 кг/дка повече спрямо година по-рано. Мас­лодай­ната рапица е приб­рана на 80% при средно 250 кг/дка.

Кюс­тен­дил

Около 400 кг/дка е сред­ният добив на пшеница в Кюс­тен­дил­ско, а на ечемика — около 350 кг/дка. Общо площите въз­лизат на 95 000 дка. „Като цяло почти всичко отива за Гър­ция, защото тук сме близо до границата и тран­с­пор­т­ните раз­ходи са по-ниски. Големите тър­говци пред­почитат от тук да купуват откол­кото от Северна Бъл­гария “, казва зър­ноп­роиз­водителят Валери Йовев за Dnews.

Относно доб­рото качес­тво на зър­ното земедел­ците нямат съм­нение, но се притес­няват от колебанията в цените. Към момента пшеница се изкупува на около 320 лв./тон, а ечемик — на 260 лв./тон. „Пред­лагат ми между 320350 лв. за тон в зависимост от качес­т­вото на пшеницата. През прекуп­вачи. Повечето от тези, от които купуваме препаратите, изкупуват и пшеницата“, обяс­нява Борис­лав Николов.

Стара Загора

Жът­вата на пшеница в района е към прик­люч­ване, като добивите варират от 400 до 700 кг/дка, споделя пред­седателят на Тракийс­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите Радос­лав Хрис­тов за Divident.eu. Сред тези, които могат да се пох­валят с по-високи резул­тати, е Земедел­ска кооперация „Един­с­тво“ в рад­нев­с­кото село Сър­нево. Там добивът дос­тига 700 кг/дка, но пък качес­т­вото е по-ниско заради обил­ните пролетни валежи, комен­тира пред­седателят Георги Калин­чев.

Горно Оряхово

Жът­вата на основ­ните есенни кул­тури в района прик­лючи. По данни на ОДЗ са приб­рани 28 535 тона пшеница при среден добив от 590 кг/дка. Това е с 50% повече от миналата година, когато той не мина 400 кг/дка.

При ечемика добивът се качи на 529 кг/дка, а при рапицата се наб­людава спад до 214 кг/дка. Площите с мас­лодай­ната кул­тура са общо 156 ха, от които са приб­рани 335 тона.