Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Въпреки по-високите добиви тази година, на места качеството зърното е по-ниско заради обилните валежи

Въпреки по-високите добиви тази година, на места качеството зърното е по-ниско заради обилните валежи

Въпреки по-високите добиви тази година, на места качеството зърното е по-ниско заради обилните валежи

Нав­сякъде в страната земедел­с­ките произ­водители оценяват таз­годиш­ната зър­нена реколта като по-добра от миналогодиш­ната. Облас­т­ните дирек­ции „Земеделие“ (ОДЗ) по места регулярно изнасят данни за жът­вата на есен­ниците. Ето какво показ­ват резул­татите от приб­раната към момента реколта от пшеница, ечемик и мас­лодайна рапица в раз­лич­ните части на Бъл­гария.

Мон­тана

Жът­вата на ечемик в Мон­тан­ско прик­лючи при среден добив от 599 кг/дка, което е с близо 90 кг/дка в срав­нение с година по-рано. Рекол­тирани са близо 20 000 дка, а рекол­тата се изчис­лява на над 118 000 тона.

Пшеницата е приб­рана от полетата на 94%. Ожънати са 455 670 дка при средно 649 кг/дка, или с 80 кг/дка повече спрямо 2020 г. Общото количес­тво дос­тига 280 000 тона.

Преди дни пад­наха валежи, които поп­речиха на работата на ком­бай­ните. Остават неожънати малки площи в общините Бер­ковица, Брусарци, Въл­чед­ръм и Мед­ковец.

Ловеч

В Ловешко рекол­тата от ечемик е приб­рана, а на финала е жът­вата на пшеница и рапица. При над 90% рекол­тирани от засетите 220 000 дка площи с пшеница сред­ният добив е почти 600 кг/дка. Това е със 100 кг/дка повече от миналата година.

С най-големи добиви към момента са Ловеч, Луковит и Троян. Има земедел­ски стопани, които посоч­ват 650700 кг/дка“, комен­тира дирек­торът на ОДЗ в Ловеч Диана Рус­кова, цитирана от БНР.

Резул­татите при ечемика показ­ват среден добив от 524 кг/дка, или с 30 кг/дка повече спрямо година по-рано. Мас­лодай­ната рапица е приб­рана на 80% при средно 250 кг/дка.

Кюс­тен­дил

Около 400 кг/дка е сред­ният добив на пшеница в Кюс­тен­дил­ско, а на ечемика — около 350 кг/дка. Общо площите въз­лизат на 95 000 дка. „Като цяло почти всичко отива за Гър­ция, защото тук сме близо до границата и тран­с­пор­т­ните раз­ходи са по-ниски. Големите тър­говци пред­почитат от тук да купуват откол­кото от Северна Бъл­гария “, казва зър­ноп­роиз­водителят Валери Йовев за Dnews.

Относно доб­рото качес­тво на зър­ното земедел­ците нямат съм­нение, но се притес­няват от колебанията в цените. Към момента пшеница се изкупува на около 320 лв./тон, а ечемик — на 260 лв./тон. „Пред­лагат ми между 320350 лв. за тон в зависимост от качес­т­вото на пшеницата. През прекуп­вачи. Повечето от тези, от които купуваме препаратите, изкупуват и пшеницата“, обяс­нява Борис­лав Николов.

Стара Загора

Жът­вата на пшеница в района е към прик­люч­ване, като добивите варират от 400 до 700 кг/дка, споделя пред­седателят на Тракийс­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите Радос­лав Хрис­тов за Divident.eu. Сред тези, които могат да се пох­валят с по-високи резул­тати, е Земедел­ска кооперация „Един­с­тво“ в рад­нев­с­кото село Сър­нево. Там добивът дос­тига 700 кг/дка, но пък качес­т­вото е по-ниско заради обил­ните пролетни валежи, комен­тира пред­седателят Георги Калин­чев.

Горно Оряхово

Жът­вата на основ­ните есенни кул­тури в района прик­лючи. По данни на ОДЗ са приб­рани 28 535 тона пшеница при среден добив от 590 кг/дка. Това е с 50% повече от миналата година, когато той не мина 400 кг/дка.

При ечемика добивът се качи на 529 кг/дка, а при рапицата се наб­людава спад до 214 кг/дка. Площите с мас­лодай­ната кул­тура са общо 156 ха, от които са приб­рани 335 тона.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...