Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Изкупните цени на житото ни ще зависят от световните пазари

Изкупните цени на житото ни ще зависят от световните пазари

Изкупните цени на житото ни ще зависят от световните пазари

Произ­вод­с­т­вото на пшеница от реколта 2021 се прог­нозира да бъде 5,75,8 млн. тона, докато миналата година падна до 4,7 млн. тона

През след­ващите месеци може да се очаква цените на пшеницата в страната да продъл­жат да се движат на срав­нително високи нива. Това се посочва в юлс­кия ситуационно-перспективен анализ на есен­ниците на земедел­с­кото минис­тер­с­тво. Произ­вод­с­т­вото на пшеница от реколта 2021 се прог­нозира да бъде 5,75,8 млн. тона, докато миналата година падна до 4,7 млн. тона. Засега сред­ният добив се определя на около 483 кг/дка, или с 23% повече от 2020 г.

Въп­реки че се очаква добро произ­вод­с­тво обаче, изкуп­ните цени на пшеницата в страната ще останат под влияние на меж­дународ­ните котировки. Според меж­дународни анализатори глобал­ното пот­реб­ление на зър­нени кул­тури ще продъл­жава да нарас­тва и през 2021/22. Това ще поп­речи на по-осезаемо понижение на цените въп­реки прог­нозите за високо световно произ­вод­с­тво.

По данни на Депар­тамента по земеделие на САЩ (USDA) от месец юли за 2021/22 пазарна година пшеницата в глобален план ще дос­тигне рекор­д­ните 792,4 млн. тона, или с 2,1% повече спрямо пред­ход­ната година. Увеличение се пред­вижда в ЕС9,7%, до 138,2 млн. тона), Китай (с 1,3%, до 136 млн. тона), Украйна (с 18%, до 30 млн. тона) и Аржен­тина (с 16,3%, до 20,5 млн. тона), а намаление — в САЩ4,4%, до 47,5 млн. тона), Канада (с 10,5%, до 31,5 млн. тона), Авс­т­ралия (с 13,6%, до 28,5 млн. тона) и Русия (с 0,4%, до 85 млн. тона).

Като цяло, изкуп­ните цени на пшеницата в Бъл­гария се движат над нивата отп­реди една година, като влияние оказ­ват както по-ниското пред­лагане в страната, така и тен­ден­циите в световен мащаб. От юли 2020 г. до март 2021 г. се наб­людаваше пос­тепенно пос­къп­ване. През след­ващите три месеца имаше извес­тна корек­ция на цените надолу заради благоп­рият­ните прог­нози за новата реколта у нас и по света.

Сред­ната изкупна цена на хлеб­ната пшеница за месец юни 2021 г. е 393 лв./тон, а тази на фураж­ната — 380 лв./тон. Макар и под високите нива, дос­тиг­нати през март 2021 г., цените остават същес­т­вено над отчетените година по-рано — съот­ветно с 15,9% и 17,6%.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...