Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Прогнозите се сбъднаха: Отчитат по-висок добив на пшеница през 2021 г.

Прогнозите се сбъднаха: Отчитат по-висок добив на пшеница през 2021 г.

Прогнозите се сбъднаха: Отчитат по-висок добив на пшеница през 2021 г.

Меж­дин­ните данни на Минес­тер­с­т­вото на Земеделието за сред­ните добиви от реколта 2021 г. зат­вър­диха пър­воначал­ните прог­нози за добра реколта. От ведом­с­т­вото отчитат с 55 процента са по-високи сред­ните добиви от пшеница спрямо миналата година.Данните пот­вър­ж­дават и самите произ­водителите до момента жът­вата е успешна, а рекол­тата добра. За раз­лика от 2020 г., която сушата превърна в най теж­ката за пос­лед­ното десетилетие година за произ­водителите на ръж и пшеница, 2021 г. се очер­тава успешна, каз­ват фер­мерите.

Ако миналата година сред­ният добив на пшеница беше под 400 килог­рама, а на места в Доб­ру­джа, жит­ницата на Бъл­гария, добивът от декар падна на 120 килог­рама, то тази година сред­ният добив на пшеница е 606 килог­рама от декар, което е ръст от над 50 на сто.

Статис­тиката отчита ръст и на добитите количес­тва от ечемик и ръж, съот­ветно с 14 процента и със 76 процента на годишна база.

Засега общото количес­тво продук­ция от пшеница и рапица изос­тава в срав­нение със същия период на 2020 г., но това се обяс­нява с по-късния старт на жът­вата тази година, комен­тират екс­пер­тите.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...