Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Отпускат 100 млн. лв. за отстъпка за газьол на стопаните

Отпускат 100 млн. лв. за отстъпка за газьол на стопаните

Земедел­с­ките стопани ще получат през 2021 г. до 100 млн. лева по схемата „Помощ под фор­мата на отс­тъпка от стой­ността на акциза върху газьола, изпол­з­ван в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво“. Управител­ният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за Кам­пания 2021, съоб­щават от Раз­п­лащател­ната аген­ция. Европейс­ката комисия нотифицира удъл­жаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годиш­ният бюджет по схемата е увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Став­ката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуал­ните годишни квоти на земедел­с­ките стопани.

Заяв­ленията за пол­з­ване на отс­тъп­ката ще се подават от 1 до 24 сеп­тем­ври 2021 г. Документи ще се приемат в общин­с­ките служби по земеделие към облас­т­ните дирек­ции „Земеделие“ по пос­тоянен адрес на физичес­ките лица или по адрес на управ­ление на юридичес­ките лица. Към заяв­лението за под­помагане се прилагат копия от фак­турите за закупено гориво. След приема на документи са пред­видени проверки на фак­турите от страна на Национал­ната аген­ция за приходите (НАП). Помощта се изп­лаща на земедел­с­ките стопани от Аген­ция „Мит­ници“ чрез ДФ „Земеделие“. Дър­жав­ната помощ се предос­тавя на земедел­ски произ­водители в сек­торите „Рас­тениевъд­с­тво“ и „Живот­новъд­с­тво“ под фор­мата на намалена акцизна ставка на газьола, изпол­з­ван за механизирани дей­ности в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво.

Право на финан­сова под­к­репа по схемата имат всички, които са регис­т­рирани като земедел­ски произ­водители и имат заверена регис­т­рационна карта за годината на кан­дидат­с­т­ване по схемата за дър­жавна помощ, както и за пред­ход­ната стопан­ска година. Кан­дидатите трябва да имат и валидно заяв­ление за под­помагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвър­зано под­помагане за животни за годината, пред­хож­даща годината на кан­дидат­с­т­ване по схемата за дър­жавна помощ. Земедел­с­ките стопани, отг­леж­дащи видове и категории животни, които не попадат в обх­вата на схемите за обвър­зано под­помагане за животни, трябва да имат регис­т­риран живот­новъден обект по Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност.

Интересът към дър­жав­ната помощ отс­тъпка от акциза за газьола е голям и нарас­тва с всяка изминала година. За Кам­пания 2016 са били под­помог­нати 6 716 фер­мери, за Кам­пания 2017 финан­сиране са получили 8 250 стопани, за Кам­пания 2018 — те са били 9 597, за Кам­пания 2019 под­помагане са получили 10 734 стопани, а за Кам­пания 2020 г. — 11 634 земедел­ски произ­водители. От началото на прилагането на схемата до 2020 г. включително на земедел­с­ките стопани са изп­латени общо над 413 млн. лева. Указанията за прилагане на схемата и образ­ците на документи ще бъдат пуб­ликувани на интер­нет страницата на МЗХГ.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...