Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Отпускат 100 млн. лв. за отстъпка за газьол на стопаните

Отпускат 100 млн. лв. за отстъпка за газьол на стопаните

Земедел­с­ките стопани ще получат през 2021 г. до 100 млн. лева по схемата „Помощ под фор­мата на отс­тъпка от стой­ността на акциза върху газьола, изпол­з­ван в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво“. Управител­ният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за Кам­пания 2021, съоб­щават от Раз­п­лащател­ната аген­ция. Европейс­ката комисия нотифицира удъл­жаване срока на прилагане на помощта до 31.12.2023 г., като годиш­ният бюджет по схемата е увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Став­ката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуал­ните годишни квоти на земедел­с­ките стопани.

Заяв­ленията за пол­з­ване на отс­тъп­ката ще се подават от 1 до 24 сеп­тем­ври 2021 г. Документи ще се приемат в общин­с­ките служби по земеделие към облас­т­ните дирек­ции „Земеделие“ по пос­тоянен адрес на физичес­ките лица или по адрес на управ­ление на юридичес­ките лица. Към заяв­лението за под­помагане се прилагат копия от фак­турите за закупено гориво. След приема на документи са пред­видени проверки на фак­турите от страна на Национал­ната аген­ция за приходите (НАП). Помощта се изп­лаща на земедел­с­ките стопани от Аген­ция „Мит­ници“ чрез ДФ „Земеделие“. Дър­жав­ната помощ се предос­тавя на земедел­ски произ­водители в сек­торите „Рас­тениевъд­с­тво“ и „Живот­новъд­с­тво“ под фор­мата на намалена акцизна ставка на газьола, изпол­з­ван за механизирани дей­ности в пър­вич­ното сел­с­кос­топан­ско произ­вод­с­тво.

Право на финан­сова под­к­репа по схемата имат всички, които са регис­т­рирани като земедел­ски произ­водители и имат заверена регис­т­рационна карта за годината на кан­дидат­с­т­ване по схемата за дър­жавна помощ, както и за пред­ход­ната стопан­ска година. Кан­дидатите трябва да имат и валидно заяв­ление за под­помагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвър­зано под­помагане за животни за годината, пред­хож­даща годината на кан­дидат­с­т­ване по схемата за дър­жавна помощ. Земедел­с­ките стопани, отг­леж­дащи видове и категории животни, които не попадат в обх­вата на схемите за обвър­зано под­помагане за животни, трябва да имат регис­т­риран живот­новъден обект по Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност.

Интересът към дър­жав­ната помощ отс­тъпка от акциза за газьола е голям и нарас­тва с всяка изминала година. За Кам­пания 2016 са били под­помог­нати 6 716 фер­мери, за Кам­пания 2017 финан­сиране са получили 8 250 стопани, за Кам­пания 2018 — те са били 9 597, за Кам­пания 2019 под­помагане са получили 10 734 стопани, а за Кам­пания 2020 г. — 11 634 земедел­ски произ­водители. От началото на прилагането на схемата до 2020 г. включително на земедел­с­ките стопани са изп­латени общо над 413 млн. лева. Указанията за прилагане на схемата и образ­ците на документи ще бъдат пуб­ликувани на интер­нет страницата на МЗХГ.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...