Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

В Добруджа чакат над 500 кг среден добив от житото

Квота за български семена при отглеждането на пшеница и други култури ще даде живот на аграрната наука, казват от Селскостопанската академия

Сред­ният добив от пшеницата в Доб­ричка област от новата реколта ще над­х­върли 500 килог­рама, съобщи професор д-р Иван Киряков, завеж­дащ “Селек­ция на зърнено-житните и бобовите кул­тури“ в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут, пред жур­налисти. Масивите с пшеница в региона дос­тигат около 1 200 000 декара.

Ученият добави, че повечето от пшеничените посеви са в отлично със­тояние и са преодолели негативите от нис­ките тем­ператури през март. Земедел­с­ките стопани са овладели и раз­п­рос­т­ранението на жълта и кафява ръжда. Ако преди жът­вата не пад­нат дъж­дове и няма бурни вет­рове, добивът може да дос­тигне 520550 килог­рама зърно от декар, прог­нозира професор Киряков след пос­лед­ния прег­лед на полетата. Ученият смята, че прибирането на новата реколта ще започне около 10 юли.

Според дирек­тора на Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут доцент д-р Илия Илиев очак­ванията са в таз­годиш­ната кам­пания цената на зър­нената продук­ция да е с 1520 на сто по-висока от миналото лято. Инс­титутът ще продава базови семена пшеница за есен­ната сеитба без ръст в цената — по 850 лева за тон, както миналата година, каза доцент Илиев.

В Ден на отворените врати Доб­ру­джан­с­кият земедел­ски инс­титут пред­с­тави съз­дадените от селек­ционерите най-нови сор­тове пшеница, ечемик, тритикале, сред които и такива, които се очаква да бъдат приз­нати и ще бъдат пус­нати на пазара до няколко години.

Определянето на квота за бъл­гар­ски семена при сеит­бата на пшеница, ечемик, слън­чог­лед и други пол­ски кул­тури ще даде живот за бъл­гар­с­ката аграрна наука, заяви пред­седателят на Сел­с­кос­топан­с­ката академия професор д-р Мар­тин Банов пред жур­налисти в Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут. По думите му Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите трябва да гледа в тази посока за под­к­репа на бъл­гар­с­ката селек­ция, която дава добри резул­тати.

Професор Банов добави, че агроучените дават своя принос за раз­витието на сел­с­кос­топан­с­кото произ­вод­с­тво и посочи учас­тието им в оцен­ката на със­тоянието на посевите — особено през миналата стопан­ска година, когато са отк­роили влиянието на сушата. Бъл­гар­с­ката аграрна наука със сор­товете, патен­тите и тех­нологиите, които раз­работва, трябва да има своето подобаващо място и в под­гот­вяния Национален план за въз­с­тановяване и устой­чивост, смята пред­седателят на Сел­с­кос­топан­с­ката академия.

Доб­ру­джан­с­кият земедел­ски инс­титут, който е най-голямото звено в академията, отбеляза в Ден на отворените врати 70 години от своето съз­даване и 80 години от началото на аграр­ната наука в Доб­ру­джа. Селек­ционерите демон­с­т­рираха опитни полета с над 30 сорта зърнено-житни кул­тури и повече от 20 хиб­рида слън­чог­лед. На чес­т­ването бяха отличени деветима учени от инс­титута със значим принос за раз­витието на сел­с­кос­топан­с­ката наука.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...