Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Щедри обещания от агроминистерството, а зеленчукът и плодовете ни само вносни

Щедри обещания от агроминистерството, а зеленчукът и плодовете ни само вносни

Щедри обещания от агроминистерството, а зеленчукът и плодовете ни само вносни

Ако през 2018 година произ­вод­с­т­вото на зелен­чуци и плодове в Бъл­гария е със­тав­лявало 11,3% от общо отг­леж­даните сел­с­кос­топан­ски кул­тури в страната, то амбициите на минис­тер­с­т­вото на земеделието в оставка са до 2030 г. този дял да се повиши почти двойно — до 20 на сто. Това беше записано в Национал­ната прог­рама за раз­витие БЪЛ­ГАРИЯ 2030, качена на страницата на минис­тер­с­т­вото на земеделието през май миналата година. Припом­няме този документ, за да видят админис­т­раторите какво са обещавали през пролетта на миналата година и дали тези идеи са били реализирани 12 месеца по-късно. Амбицията е била да се пос­тигне почти двоен ръст в произ­вод­с­т­вото беше раз­писана в мярка 6.1 „Струк­турна и сек­торна балан­сираност на сел­с­кото стопан­с­тво“.

Интересно е да си припом­ним обещанията на минис­тер­с­т­вото в оставка, записани в този документ, а именно, че „ с установяването на по-рационална струк­тура на сел­с­кото стопан­с­тво ще се подобри неговата икономическа, социална и екологична устой­чивост. Основен фокус на аграр­ната политика ще бъде ускоряването на процесите на прес­т­рук­туриране в отрасъла — укреп­ване на дреб­ните фамилни стопан­с­тва, пос­тигане на под­ходящ баланс между рас­тениевъд­с­т­вото и живот­новъд­с­т­вото и тех­ните под­сек­тори, нав­лизането на млади хора в земедел­с­кия биз­нес. Това ще доп­ринесе за подоб­ряване жиз­нес­пособ­ността на стопан­с­ките струк­тури и за осигуряване на продовол­с­т­вената сигур­ност“. Все обещания, които не са новост за фер­мерите с памет, защото бяха записани и във втория проект на ПРСР през 20162017 г.

Второто обещание в този документ е свър­зано със значителен ръст на край­ната продук­ция и в живот­новъд­с­т­вото. Ако през 2018 г. делът на продук­тите от този под­сек­тор е бил 25,6% от произ­вод­с­т­вото на сел­с­кос­топан­ски стоки, то през 2030 г. той ще нарасне на 30%, обещават от агроминис­тер­с­т­вото. В същото време средно делът на живот­новъд­с­т­вото в дър­жавите от ЕС е бил 45,2% от дела на останалите стоки. Тоест, ние залагаме през 2030 г. дял, много под сред­ния за ЕС, отчетен през 2018 г.

По отношение на младите фер­мери ситуацията в Бъл­гария спрямо тази на останалите дър­жави в ЕС е доста по-добра. Ако средно в ЕС през 2016 г. стопан­с­т­вата на фер­мерите с управители под 40 г. са били 10,6% от общите стоп­н­с­тва, то в Бъл­гария този процент е бил 14. В документа до 2020 г. обаче страната ни залага този процент да падне до 10,6 на сто от всички стопан­с­тва, което е извън­редно странно. Защото, ако през 2016 г. си бил добър в нещо, то е редно поне да го запазиш като процент до 2030 г., нали?

Въз основа на тези данни, записани в документа през 2020 г., са заложени и бюджетни сред­с­тва, така че страната ни да пос­тигне обещаваните цели. Доколко заложените сред­с­тва фигурират в проекта за Национален план за въз­с­тановяване и раз­витие обаче, ще ви припом­ним в един от след­ващите тек­с­тове. За да е ясно, че статис­тиката оборва голяма част от обещанията, давани на сек­тора през пос­лед­ните години, се казва в комен­тар на Синор.БГ.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...