Запалени стърнища са основната причина за пожари в Добруджа през 2020 г.

Запалени стърнища са основната причина за пожари в Добруджа през 2020 г.

Запалени стър­нища и пасища са най-честата причина за избух­налите пожари в Североиз­точна Бъл­гария през 2020 г. При три от инциден­тите е установено умиш­лено запал­ване. Общо 71 пожара са регис­т­рирани на територията на Североиз­точно дър­жавно пред­п­риятие през изминалата година, съоб­щиха от там. При 53 се оказва, че причината е неб­реж­ност при боравене с отк­рит огън — огнената стихия тръгва от запалени стър­нища, пасища, под­палени отпадъци и край­пътни ивици. Лум­налите пожари нав­лизат в полезащитни пояси и гор­ски масиви.

Огънят е засег­нал 1323 декара с гори, като най-много опожарени площи има на териториите на гор­с­ките стопан­с­тва в Шумен, Бал­чик, Генерал Тошево и Варна. При вър­хови пожари са изгорели напълно 70 декара борова гора над Шумен и 7 декара в Генерал Тошево. Близо 1300 пожар­никари, гор­ски служители и доб­роволци са се включили в овладяването на пожарите, избух­нали в Североиз­точна Бъл­гария.

Сушата през пос­лед­ните 3 години нап­рави още по-сложна ситуацията, допъл­ват огнеборци от Доб­ричка област. Всяка клечка киб­рит, цигара или неиз­п­равна машина могат да станат причина за сериозен пожар с неп­ред­видими щети. Що се отнася до стър­нищата, още през миналата година от агроведом­с­т­вото предуп­редиха, че при 90 % от случаите на опожарени земедел­ски площи има умисъл и тези пар­цели се изк­люч­ват от под­помагане.

Темата за опал­ването на стър­нищата след прибиране на рекол­тата продъл­жава да поляризира мненията в Доб­ричка област, в която се обработ­ват над 3 млн.500 хил.дка земя. Според фер­мерите по този начин се решават много проб­леми. Огънят унищожава патогените, лик­видира плевелите и семената им и „изчис­тва“ полетата от неп­риятелите. Според земедел­с­ките стопани това е рен­табилен начин да се справят с проб­лемите по рас­тител­ната защита.

От друга страна еколозите отдавна алар­мират, че по този начин се унищожава и полез­ната флора и фауна. Затова по закон фер­мерите нямат право да палят стър­нищата след прибиране на рекол­тата. Минис­тер­с­т­вото на земеделието беше категорично — площите с регис­т­рирани пожари са изк­лючени от под­помагане. Законът за опаз­ване на земедел­с­ките земи също пред­вижда глоби за нарушителите. От 1500 лв. до 6000 лв. е сан­к­цията за първо нарушение и до 12 000 лв. — при пов­торно.