Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Супермаркети продават германски картофи като български

Супермаркети продават германски картофи като български

Супермаркети продават германски картофи като български

В същото време род­ните земеделци вече 5 месеца не могат да продадат продук­цията си и тя залежава по складовете заради евтиния внос

Хранителни вериги продават гер­ман­ски кар­тофи като бъл­гар­ско произ­вод­с­тво. Това установи проверка на Национал­ната асоциация на кар­тофоп­роиз­водителите в няколко магазини в страната. На етикетите пише произ­ход от Бъл­гария, но реално не са, защото ние ги поз­наваме и виж­даме, че са нем­ски, заяви Тодор Джиков, пред­седател на асоциацията. Освен това род­ната стока е на доста по-високи цени от внос­ната.

Според него измамата идва от дос­тав­чиците на веригите, които сляпо им се доверяват. По закон всеки тър­говец под­писва дек­ларация за произ­ход на стоката, която продава на магазините. Призоваваме да започ­нат масови проверки на веригите и тех­ните дос­тав­чици за произ­хода на продук­тите. За целта ще сезираме Комисията за защита на пот­ребителите, НАП и Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните (БАБХ) да прос­ледят цялата верига от къде идват кар­тофите, като какви се продават и дали са бъл­гар­ско произ­вод­с­тво, под­черта Тодор Джиков.

От Национал­ната асоциация на кар­тофоп­роиз­водителите призовават пот­ребителите да продъл­жат да тър­сят и избират бъл­гар­с­ките продукти. По този начин под­помагат род­ното произ­вод­с­тво и стопаните, които вече 5 месеца не могат да продадат продук­цията си и тя залежава по складовете. Причината е в по-ниските цени на внос­ните кар­тофи заради отпус­натите големи суб­сидии на мес­т­ните земеделци в Гер­мания, Полша, Румъния, Бел­гия, Нидер­лан­дия и Фран­ция. Доб­рите и нор­мални добиви през 2020 г. се сблъс­каха с един ненор­мален пазар. Той беше продик­туван от COVID-19. За съжаление, пан­демията нанесе изк­лючително голям удар специално върху кар­тофоп­роиз­вод­с­т­вото у нас, комен­тира Тодор Джиков.

В Бъл­гария се нотифицираха две схеми. По тях общо кар­тофоп­роиз­водителите получиха 45 евро/дка. За срав­нение, Бел­гия нотифицира помощ от 5 евроцента на кг. продук­ция при продажба на кар­тофи до 2 тона от дка, т.е 100 евро на дка. Именно оттук се получава една голяма раз­лика, която реф­лек­тира върху сек­тора у нас. Кон­курен­цията, която е на бъл­гар­с­кия пазар в момента и нис­ките цени, на които се внася продук­цията от другите дър­жави от ЕС, пос­тавя в невъз­мож­ност нашите произ­водители да си продават налич­ните кар­тофи, обясни още Тодор Джиков.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят