Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Култивирането на трюфели – ниша за милиони левове

Култивирането на трюфели – ниша за милиони левове

Култивирането на трюфели – ниша за милиони левове

У нас се добиват 8 вида трюфели, за които се определят различни срокове за ползване

За първи път Бъл­гария ще си има Закон за трюфелите. Заради лип­сата на рег­ламент до сега дър­жавата губи 6 млн. лв. на година, твър­дят от Минис­тер­с­т­вото на земеделието, което вече е качило проек­тодокумента за общес­т­вено обсъж­дане до 29 декем­ври, съобщи Агри.бг. Статис­тиката показва, че годиш­ният ни екс­порт на трюфели е 150200 т. Според неофициални данни обаче реал­ният износ е далеч повече. Говори се, че годиш­ният оборот е приб­лизително 200 млн. евро, като само 1% от общото количес­тво се продава у нас. Сек­торът осигурява хляба на 20 00030 хиляди души. Цяла глава в проекта на Закон за трюфелите е пос­ветена на кул­тивирането на цен­ната гъба. То може да се извър­шва само в позем­лени имоти в земедел­ски и урбанизирани територии, както и в гор­ски територии, соб­с­т­веност на физически и юридически лица. Кул­тивирането се осъщес­т­вява от юридически лица, еднолични тър­говци и физически лица, регис­т­рирани като земедел­ски стопани в съот­вет­ната Облас­тна дирек­ция по земеделие. Нужно им е валидно раз­решително, издадено от изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ или упъл­номощено от него лице.

За една и съща площ може да се издаде и да има само едно дейс­т­ващо раз­решително за кул­тивиране на трюфели. Раз­решените за добив количес­тва в рам­ките на една кален­дарна година не може да над­х­вър­лят 20 кг/дка. В проек­тозакона се рег­ламен­тират и всички останали моменти от биз­неса с трюфели. Така нап­ример тър­сачите на под­зем­ната гъба трябва да са изкарали изпит и да не са осъж­дани. Те ще се впис­ват в пуб­личен регис­тър на сайта на Аген­цията по горите, а с предим­с­тво ще са завър­шилите висше образование по специал­нос­тите „Гор­ско стопан­с­тво“, „Рас­тениевъд­с­тво“ и „Биология“.

Кучетата, което изпол­з­ват, да са най-много три, тяхна соб­с­т­веност и обучени специално за целта. Раз­бира се, нужна е да бъдат регис­т­рирани по Закона за ветеринар­номедицин­с­ката дей­ност.

Друго изис­к­ване е да се дейс­тва на място с малко ножче и ост­рие дълго до 25 см и широко до 4 см. Раз­решен е и друг инс­т­румент, но с дъл­жина на ост­рието до 15 см и ширина до 8 см. Такса за лов на трюфели също ще се плаща, като тя ще се изчис­лява за определени от заявителя количес­тва, но не по-малко от 10 кг. Задъл­жение на тър­гов­ците е да си водят днев­ник, а край­ните купувачи да пазят превоз­ните билети, с които са им дос­тавени трюфелите, цели три години. У нас се добиват 8 вида трюфели, за които се определят раз­лични срокове за пол­з­ване. Раз­бира се, не са заб­равени и глобите. За унищожаване на естес­т­вените находища сан­к­цията е от 1000 до 2000 лв., а сред­с­т­вото за нарушение се отнема в полза на дър­жавата. За пов­торно нарушение глобата скача на от 3000 до 6000 лв.

Ако изкупуването, тър­говията и превозът на цената гъба се правят нелегално, сан­к­циите са малко по-солени – между 3000 и 5 000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен тър­говец, се налага имущес­т­вена сан­к­ция в раз­мер от 5 000 до 10 000 лв. При пов­торно деяние тя се вдига на от 10 000 до 20 000 лв. Налагат се и заб­рани, за да се опазят естес­т­вените находища. Заб­ранява се разораване на поч­вата, замър­сяване и изх­вър­ляне на отпадъци, добив през тъм­ната част на денонощието, оставяне на незапъл­нени ями, отворени при добива на цен­ната гъба.

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят